Full Page Overlay

arabic days and nights

ARABIC DAYS AND NIGHTS ARABSKIE DNIE I NOCE

The first place we visited was one of the largest shopping malls in Dubai. It is gigantic, full of people and surprises. Pierwszym odwiedzonym miejscem było największe centrum handlowe w Dubaju. Jest kolosalne, pełne ludzi i niespodzianek.

There is an artificially snowed area in the gallery, where you can sled down the track or ski down the slope. W galerii znajduje się sztucznie naśnieżony stok, gdzie można zjechać na nartach lub sankach.

As strange as it may seem, after leaving the gallery, we saw lanes that made it easier to get to the other side of the huge highway on foot for the first time in our lives. Is that not what the "Jetsons" cartoon envisioned? Jakkolwiek dziwne może się to wydawać, po opuszczeniu galerii trafia się na pasy pozwalające szybciej przekroczyć wielopasmową autostradę. Czy to nie to było w bajce "Jetsonowie"?

The Burj Al Arab building peaks over the city, amid palm trees and speeding expensive cars. Burj Al Arab szczytuje nad miastem pośród palm i pędzących, ekskluzywnych aut.

Having little time, we quickly fled Dubai towards Oman, where we were helped by Mohammed, native Jordanian. We met him at one gas station when he offered to help us. Not only did he drive an extra 150 km to drive us towards the destination, but he also gave his details so that we would contact him after returning to the Emirates. Mając pewien zapas czasowy, opuściliśmy Dubai w kierunku Omanu, w czym pomógł nam Mohammed, z pochodzenia Jordańczyk. Spotkaliśmy go na stacji benzynowej, gdzie zaoferował podwiezienie. Nie tylko przejechał dodatkowe 150km, by zbliżyć nas do celu, ale również podzielił się danymi kontaktowymi, by spotkać się po wróceniu do Emiratów.

In Oman, we reached a small town of Sohar, where we were about to meet our host. Having trouble contacting him, we sat down, resigned, on a curb in the city. We were quickly surrounded by Muslims, who tried their best to help. Eventually we got tea, wafers and a way to contact Suwaid, who then took us to his place. W Omanie dotarliśmy do miasteczka Sohar, gdzie mieliśmy spotkać naszego hosta. Mając problem z kontaktem z nim, zrezygnowani usiedliśmy na krawężniku w środku miasta. Prędko otoczyli nas Muzułmanie, próbujący za wszelką cenę nam pomóc. Dostaliśmy herbatę, wafle i sposób na skontaktowanie się z Suwaidem, który następnie zabrał nas do swojego domu.

The next day, Suwaid's brother Abdullah took care of us. One of the attractions was the fish market - full of men who had absolutely no problem with the couple visiting. Następny dzień spędziliśmy z bratem Suwaida, Abdullahem. Jedną z atrakcji był market rybny, pełen mężczyzn, którzy, co ciekawe, nie widzieli w nas żadnego problemu.

There were a lot of different kinds of fish in the market. They were prepared on the spot in accordance with many years of practice. Na rynku było mnóstwo rodzajów ryb, przygotowanych na miejscu według starych zasad.

Back at Abdullah's farm, we were able to explore the area full of plantations and exotic fruits. Wróciwszy na farmę, zdecydowaliśmy się zwiedzić, która była pełna plantacji egzotycznych owoców.

In addition to fruit, there were also chickens, goats and cows on the farm. Poza owocami, na farmie znajdowały się kurczaki, kozy i krowy.

At one point, Abdullah treated us to rice with smoked fish and sauce. The amount of rice was royal! W pewnym momencie Abdullah poczęstował nas wędzoną rybą z ryżem i sosem. Podano iście królewską porcję ryżu!

Closer to the end of the day, we went to an extremely wide beach, relatively deserted with single people arriving and departing. Bliżej końca dnia, wybraliśmy się na niezwykle szeroką plażę, stosunkowo pustą z raptem kilkoma odwiedzającymi.

Sometimes it was possible to see an Arabic person sneaking by on a quad bike. Czasem dało się uchwycić Araba przemykającego na quadzie.

Traditionally dressed women walk barefoot with a young child on the beach. Traydycjnie ubrana kobieta idzie pieszo z dzieckiem po plaży.

The man is taking a stroll in a white, airy abaya. Mężczyzna przechadza się w białej, przewiewnej abaji.

With the advent of the day, fishermen prepare for morning fishing. Z nastaniem dnia, rybacy szykują się do połowów.

Abdullah's neighborhood is mostly his family and friends, living in large, multi-family houses. Okolica Abdullaha to głównie jego rodzina i przyjaciele, żyjący w dużych, wielorodzinnych domach.

Some buildings were still under construction. The lazy atmosphere gave the impression that there were still many years ahead before finishing. Niektóre budynki były wciąż w budowie, leniwa atmosfera sprawiała wrażenie, że jeszcze wiele lat potrwa ten stan.

Visiting the village farther and farther, we decided to turn back, because it was getting really dark and there was no lighting. Zagłębiając się coraz dalej w wioskę uznaliśmy, że pora wracać - robiło się ciemno, a ulice nie były oświetlone.

The minaret, from which you can hear the call to prayer, stood very close to Abdullah's house. Minaret, z którego słychać nawoływania do modlitwy, stał bardzo blisko domu Abdullaha.

On the way back to the UAE, the road was crossed by unconcerned goats just before the border. Crossing the border was relatively easy as the border guard could not read my last name. Even though he tried very hard, the effect was hopeless. W drodze powrotnej do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, chwilę przed granicą, na jezdnię wyszły porzucone kozy. Przejście nie sprawiło problemów, choć pogranicznik usilnie starał się przeczytać moje nazwisko. Mimo wielu prób, efekt był koszmarnie zły.

The streets of the United Arab Emirates have a stuffy atmosphere with dozens of cars speeding in unknown directions. Atmosfera ulic Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest duszna, co wzmagają dziesiątki aut pędzących w nieznanych kierunkach.

Sheikh Zayed Grand Mosque a bit foggy due to high humidity. Wielki Meczet Szejka Zayeda za mgłą powstałą przez dużą wilgotność powietrza.

A close-up of the enormous amount of detail in such a small element in the Sheik Zayed Grand Mosque. Zbliżenie na niezwykły poziom szczegółowości elementów meczetu.

The mosque is incredibly well-kept and clean, full of clear water and shimmering marble. Meczet jest niezwykle zadbany i czysty, pełen przezroczystej wody i połyskującego marmuru.

Just before entering the mosque, you should leave your shoes in front of the entrance, for which there are shelves. Tuż przed wejściem do meczetu należy zostawić buty przed wejściem, do czego służą półki.

The amount of details of individual elements knocks you on your knees. Ilość detali zwala z nóg.

Even the small, flowery decorations are made with great care. Nawet niewielki, kwieciste dekoracje zostały pieczołowicie wykonane.

Despite the large number of visitors, the polished marble is so well polished that you can see the perfect reflection of the visitors. Mimo ogromnej liczby odwiedzających, połyskliwy marmur jest tak zadbany, że widać w nim odbicia odwiedzających.

An unbelievable chandelier adorns the very center of the mosque. Niewiarygodny żyrandol wisi tuż nad centrum meczetu.

It is difficult to underestimate the geometric precision of the building. Trudno nie docenić geometrycznej precyzji budynku.

Even the books with the Koran are arranged perfectly, hard to believe anyone ever used them. Nawet księgi z Koranem są idealnie ułożone, że aż trudno uwierzyć, by ktoś ich używał.

Final close-up on the chandelier. Ostatnie zbliżenie na żyrandol.

Hazy view of the skyscrapers in Abu Dhabi. Zamglony widok na wieżowce w Abu Dhabi.

The beach in the Emirates was a bit of a strange experience. On the one hand, fully covered women, on the other, guys undressed, but also tourists reavaling as much of their bodies as in Europe. Osobliwym doświadczeniem okazała się wizyta na plaży w Emiratach. Z jednej strony w pełni zakryte kobiety, z drugiej odkryci mężczyźni, a pomiędzy turyści pokazujący tyle ciała, ile się da.

It quickly turned out that there was a ban on taking photos on the beach, as well as the people appointed to guard it. Nevertheless, the prohibition turned out to be wrong, and the guards gave up after a while. Szybko okazało się, że nie można robić zdjęć na plaży, o co dbał strażnik. Chwilę później, jednakże, wyszło na jaw, że to nieprawda, a ochroniarz dał sobie spokój.

The son helps his father to put out the sun loungers. Syn pomaga ojcowi rozłożyć leżak.

People enjoy the water on a hot evening, with a bridge in the background connecting the land with the island. Na tle ludzi ochładzających się w wodzie most łączący ląd z wyspą.

Foyer of one of the most expensive hotels in the area. Foyer jednego z najdroższych hoteli w okolicy.

One could find an expensive Rolls Royce protected by a bubble in the parking lot. Na parkingu hotelu można znaleźć Rolls Royce'a w garażu powietrznym.

Skyscrapers at night can be easily seen without the haze of daytime humidity. Nocą znacznie łatwiej dostrzec wieżowce, których nie zakrywa mgła z wilgoci.

Some of the skyscrapers in Dubai seem to bend the laws of physics. Niektóre wieżowce w Dubaju zdają się łamać prawa fizyki.

Dubai metropolitan area full of glass, steel and concrete. Obszar miejski Dubaju pełene jest szkła, stali i betonu.

In another Dubai's shopping center one could find an aquarium with small part of its contents available for the shoppers to admire. W innym centrum handlowym Dubaju znajduje sie akwarium z częścią zawartości udostępnioną kupującym do podziwiania.

A couple watch the water animals in awe. Para podziwia wodne zwierzęta.

Comments