Full Page Overlay

crossing usa

CROSSING USA W POPRZEK USA

A PATH employee checks that all passengers are on board and indicates that it is possible to depart from the station on the way from New Jersey towards the World Trade Center station. Pracownik PATH sprawdza, czy wszyscy pasażarowie sa na pokładzie i daje znać, że pora na odjazd ze stacji w New Jersey do World Trade Center.

The interior of the World Trade Center station, moments after leaving the subway. Wnętrze stacji World Trade Center chwile po opuszczeniu metra.

The World Trade Center station seen from the outside, right in front of it is a memorial dedicated to the victims of the September 11 attack. Stacja World Trade Center widziana z zewnątrz, tuż przed nią memoriał dedykowany pamięci ofiar ataku 11 września.

Tourists hide from the scorching sun in the shade of trees in front of Brookfield Place. Turyści ukrywają się przed palącym słońcem w cieniu drzew obok Brookfield Place.

One of hundreds of Hot Dog stands that can be found practically on every corner of New York. Jedno z setek stanowisk z hot dogami, które można znaleźć na praktycznie każdym rogu Nowego Jorku.

Monument dedicated to military personnel who served during the Korean War between 1950 and 1953. Monument poświęcony personelowi militarnemu, który służył podczas Wojny Koreańskiej między 1950 i 1953.

Tourists enjoy the views from the free Staten Ferry. This is one of the tricks to get close to the Statue of Liberty cheaply. The only people sitting inside were the inhabitants of the surrounding areas. Better watch out for scammers trying to sell tickets to tourists. Turyści podziwiają widoki z darmowego Staten Island Ferry. To jeden z trików na dostanie się w okolice Statuy Wolności. Jedynymi osobami, które zostały w środku, byli okoliczni mieszkańcy. Warto też uważać na oszustów próbujących sprzedać bilety turystom.

A close-up view of the Statue of Liberty from the Staten Island Ferry with a view of New Jersey in the background. Zbliżenie na Statuę Wolności ze Staten Island Ferry z widokiem na New Jersey w tle.

View from Staten Island Ferry to skyscrapers in New York. Widok z promu na wieżowce w Nowym Jorku.

Fire escapes on the side of a block in New York City. They are often criticized due to poor structure, deteriorating elements or rust. Wyjście ewakuacyjne na bocznej części bloku w NYC. Krytykowane są za słabą budowę, niszczejące elementy i rdzę.

The streets are full of diverse people, extremely expressive and usually smiling. A relatively rare sight to see in Europe, especially in its central parts. Ulice pełne są różnorodnych ludzi, bardzo ekspresywnych i zwykle uśmiechniętych. Dość rzadki widok w Europie, szczególnie jej centralnej części.

The woman rests in the beauty parlor while the employee takes care of her eyebrows. Kobieta odpoczywa w salonie piękności, podczas gdy pracownik zajmuje się jej brwiami.

One of the many unusual cars that can be seen on the streets of New York. By some strange coincidence, I saw this car a few days later in a different state. Jeden z wielu nietypowych samochodów, które można spotkać na ulicach Nowego Jorku. Dziwnym zbiegiem okoliczności widziałem ten pojazd parę dni później w innym stanie.

Times Square is full of peculiarities, people trying to hand you leaflets, street musicians or unusually dressed animals. Times Square pełne jest osobliwości, ludzi próbujących wręczyć ci ulotki, muzyków ulicznych czy nietypowo ubranych zwierząt.

In such a crowded place, full of locals and tourists, absolutely everyone who wants express their opinion can reach as many people as possible. W tak zatłoczonym miejscu, pełnym lokalnych i turystów, niemal każdy chcący wyrazić swoją opinie, może dotrzeć do całej masy ludzi.

I made it to Central Park late in the evening, having walked many blocks straight from Battery Park. It's the perfect place for a break, especially after the noisy Times Square. Dotarłem do Central Parku późnym wieczorem po przejściu wielu przecznic od samego Battery Park na południu. To świetne miejsce na chwilę przerwy, szczególnie po głośnym Times Square.

The park is located in the center of Manhattan, it was established just over 150 years ago. Park, zlokalizowany w centrum Manhattanu, został założony raptem 150 lat temu.

It was getting darker and darker, it's high time to say goodbye to the park, sleep and hitchhike to Las Vegas. Robiło się ciemniej i ciemniej, najwyższa pora na ucieczkę z parku, sen i ruszenie na stopa do Las Vegas.

The metro stations are relatively clean, yet retain an industrial look. Stacja metra jest relatywnie czysta, zachowując industrialny wygląd.

The places in New Jersey on the way to an overnight stay sometimes felt like some of the rap music videos from early 2000s. Niektóre miejsca w New Jersey, w drodze na nocleg, przywodziły na myśl klipy muzyki rap z wczesnych lat 2000.

One of the first people to hitchhike us was John. Before saying goodbye, he asked if we wanted to go to a Butch Ross concert with him. A few hours later we were able to listen to the folk sounds of the musician with John on the left. Jedną z pierwszych osób, która zabrała nas na stopa, był John. Przed pożegnaniem zapytał, czy chcemy iść na koncert Butcha Ross z nim. Kilka godzin później wsłuchiwaliśmy się w folkowe dźwięku muzyka (z Johnem po lewej).

After the show, John took us home where we could spend the night. In the morning we headed back towards Butch, who was on his way to Pennsylvania. The previous day, John had talked to Butch for a long time, persuading him to give us a lift. Po występie, John zabrał nas do domu, gdzie spędziliśmy noc. Rankiem zawiózł nas z powrotem do Butcha, który kierował się w stronę Pennsylwanii. Poprzedniego dnia, John długo rozmawiał z Butchem, przekonując go do podwiezienia nas.

On the way, Butch stopped in his parents' town, where we got a taste of living in a small town called Dubois, Pennsylvania. Po drodze zatrzymaliśmy się z Butchem u jego rodziców, gdzie mogliśmy posmakować życia w miasteczku o nazwie Dubois w Pennsylwanii.

It was really interesting to discover that this French-sounding city actually reads "DOO-boyss" and not "dee-b-uah". Ciekawą rzeczą było to, że miasto o francuskiej nazwie czytane jest "dubojs" zamiast "dibła".

In Dubois, as in other US towns, there is a center for war veterans with occasional sculptures and souvenirs. W Dubois, tak jak innych miastach USA, istnieje centrum dla weteranów z rzeźbami i pamiątkami.

It is striking how much the culture of respect for veterans. Uderzujący jest poziom szacunku dla weteranów..

Still, there are benches with such inscriptions in Europe as well, although they're not so visible. Nawet w Europie znalazłoby się ławki z inskrypcjami odnoszącymi się do wojny, jednak nie są aż tak ostentacyjne.

The city of Dubois has less than 20,000. people, the streets were practically empty at noon. Even the waiters on the other side of the window looked at passersby from the closed restaurant. Miasto Dubois zamieszkuje mniej niż 20 tys. osób, więc w południe ulice są praktycznie puste. Nawet kelnerzy po drugiej stronie okna spoglądają z zamkniętej restauracji.

Some of the shop windows are full of souvenirs and photos showing the history of the town. Niektóre witryny sklepowe pełne są pamiątek i zdjęć związnych z historią miasta.

On the wall of the bar you could find a faded advertisement from the distant days. Na ścianie baru można było zauwazyć wyblakłą reklamę z dawnych lat.

A few hundred miles later, after lunch at a Mexican whose neighbor belongs to the KKK, being thrown out of gas stations for trying to hitchhike, and many hours in the sun, we finally landed in a small village and got permission to stay overnight. The owner of the property said that everyone in the area is dead, so no one opens the door. Kilkaset mil później, po lunchu u Meksykanina, którego sąsiad należy do KKK, byciu wyrzucanym ze stacji benzynowych za próbę łapania stopa, i wielu godzinach w słońcu, wylądowaliśmy w małej wiosce, gdzie pozwolono nam rozbić namiot. Właściciel terenu powiedział, że praktycznie każdy tutaj jest martwy, więc nikt nie otwiera drzwi.

We found ourselves on the largest truck stop in the United States thanks to the truck driver from Montenegro - Ned. He decided to take us with him from the Chicago area as it was too dangerous there. Znaleźliśmy się na największej stacji dla ciężarówek w USA dzięki kierowcy z Czarnogóry o imieniu Ned. Zabrał nas ze sobą spod Chicago, gdzie ponoć było bardzo niebezpiecznie.

Truck Stop gleamed with chrome-plated trucks, colorful LED lamps or steering wheels of any kind. Truck Stop błyszczał chromowanymi ciężarówkami, kolorowymi światłami LED i kierownicami wszelkiego rodzaju.

Ned's truck was old, the windshield collected a whole lot of insects from many states across the US. We passed the Iowa state welcome sign in the middle of the day. Ciężarówka Neda była naprawdę stara z szybą pełną insektów zebranych w wielu amerykańskich stanach. W połowie dnia dotarliśmy do Iowa.

Ned left us in Omaha on Sunday as he had to go to unload. On that lazy day, no one wanted to pick up two hitchhikers. After a few hours, Ned returned, delighted with the casino win he had allegedly achieved thanks to us and the luck we brought him. W niedzielę Ned zostawił nas w miejscowości Omaha, gdyż musiał jechać na rozładunek. Nikt nie chciał brać autostopowiczów w tak leniwy dzień. Po paru godzinach kierowca wrócił zachwycony tym, że wygrał w kasynie dużą gotówkę głównie dzięki szczęściu, które rzekomo mu przynieślimy.

Our Montenegrin driver could not contain his joy so much that he decided to take us to Utah with him, offering food and accommodation in hotels along the way. Nasz czarnogórski kierowca nie mógł opanować radości do tego stopnia, że zdecydował się zabrać nas do Utah ze sobą, oferując jedzenie i noclegi po drodze.

The road was long and boring, we passed small, non-touristic towns like Auburn. Zdawało się, że nudna jazda nigdy się nie skończy. Po drodze mijaliśmy małe, nieturystyczne miejscowości jak Auburn.

Despite the overwhelming boredom, such places turned out to be much more interesting than interstate roads. Mimo kolosolanej nudy, miejsca takie były znacznie bardziej interesujące niż drogi międzystanowe.

Day by day we were getting closer to Utah, the setting sun heralded the halt of the long-hour drive for a soothing sleep. Dzień po dniu zbliżaliśmy się do Utah. Zachodzące słońce oznaczało przerwę w jeździe, by zregenerować siły poprzez sen.

Another day of boring driving through the flat areas of the central part of the USA ended with reaching the more interesting Wyoming. Kolejny dzień nudnej jazdy po nizinach centralnej części USA zakończył się przekroczeniem granicy stanu Wyoming.

A moment before the night we stopped at the station to refuel and stretch our bones. Chwilę przed noclegiem zatrzymaliśmy się na stacji, by zatankować i rozprostować kości.

It wasn't long before we reached Utah, which eventually became one of the most visited state for us. Niedługo później dotarliśmy do Utah, który finalnie stał się jednym z najczęściej odwiedzanych przez nas stanów.

Since Ned has had no shipments left, he was crossing Utah as fast as possible to get home and rest. Z racji tego, że Ned nie miał już dostaw, przecinał prędko Utah, by dotrzeć do domu i odpocząć.

After arriving in the Salt Lake City area, we left our belongings at Ned's house and went for a walk around the area. As we left our backpacks, we noticed packed suitcases, probably belonging to the wife Ned had just been divorcing, which were quite an intriguing sight. Po dotarciu do obszaru Salt Lake City, zostawiliśmy nasze rzeczy w domu Neda i wyszliśmy na spacer. Przy kładzeniu plecaków zauważyliśmy spakowane walizki, prawdopodobnie należące do żony, z którą Ned właśnie się rozwodził.

We continued our journey with another truck driver who insisted that Alaska was not part of the US, but of Canada. The trucker was very depressed by the way, coming home empty after losing his cargo. Kontynuowaliśmy naszą podróż z innym kierowcą ciężarówki, który uważał, że Alaska nie jest częścią USA, a Kanady. Swoją drogą kierowca ów był niezwykle przybity, gdyż wracał z pustą naczepą po utracie ładunku.

Saint George, Utah turned out to be one of the highlights of the entire journey. It is here that we met the Mexicans who became our friends, as well as a priest from Poland, who greatly helped us in the face of the impending hurricane Katrina. Saint George w Utah to jeden z najjaśniejszych punktów całej podróży. To tu spotkaliśmy Meksykanów, którzy stali się naszymi przyjaciółmi, podobnie jak księdza Adriana z Polski, co okazało się niezwykle przydatne w związku ze zbliżającym się huraganem Katrina.

Not only did Diana take us to her home and give us a room for a few days, she also showed us around the area, including the red rocks characteristic of St George. Diana, która nas przygarnęła, nie tylko zaoferowała swój dom na parę dni, ale dodatkowo pokazała okolicę, włączając w to czerwone skały typowe dla St. George.

One day we got an offer to take part in Quinceañera. It was an absolute novelty for us, although for Latinos the biggest attraction at the party was ourselves dancing in a "European" way. Jednego dnia Diana zapytała, czy chcemy wziąć udział w Quinceañerze. To było coś zupełnie nowego, choć dla obecnych na imprezie latynosów największą atrakcją okazaliśmy się my, tańczący w "europejski" sposób.

A few thousand miles from New York, we managed to reach the capital of gambling. The last miles were stressful as it involved walking past the tents with the homeless and drug addicts. Kilka tysięcy mil od Nowego Jorku udało nam się dotrzeć do stolicy hazardu. Ostatnie chwile były dość stresujące, gdyż trzeba było przejść obok dziesiątek namiotów z bezdomnymi i uzależnionymi.

After Las Vegas, it's time to explore the national parks in the western part of the United States in a rented car. At the very beginning, Zion, back in beloved Utah. Po wizycie w Las Vegas nadszedł czas na odwiedzenie wynajętym samochodem parków narodowych w zachodniej części USA. Na sam początek Zion, który leży w ukochanym Utah.

After visiting Zion, the weather suddenly deteriorated, the sky darkened and the roads became deserted. Po wizycie w parku Zion pogoda uległa drastycznej zmianie, niebo pociemniało, a drogi opustoszały.

The weather continued even we reached the Grand Canyon Park, the extent of which was difficult to appreciate due to the clouds obscuring it. Pogoda nie uległa zmianie nawet po dotarciu do Grand Canyon National Park, co znacznie utrudniło podziwianie jego piękna.

We continued our drive surrounded by red rocks on both sides. At one point, it was possible to get the impression that they would converge, blocking the further passage. Jechaliśmy dalej, otoczeni czerwonymi skałami po obu stronach jezdni. W pewnej chwili odnosiło się wrażenie, że zejdą się, blokując dalszy przejazd.

On the way to Horseshoe, the sky darkened again, heralding a strong storm. W drodze na Horseshoe, niebo znowu pociemniało, zwiastując silną burzę.

The Horseshoe was overcrowded with tourists, but I managed to move into a place to capture the pure beauty of nature without the human factor. Horseshoe przepełnione było turystami, choć przy odrobinie szczęścia dało się znaleźć dobre miejsce na uchwycenie jego piękna.

On the way to a sleeping place we passed the Colorado Canyon, seen here from the top of the bridge. Who knows, maybe one day we'd tackle it by kayaking ... W drodze na nocleg minęliśmy Kanion Colorado widoczny z mostu. Kto wie, może któregoś dnia przepłyniemy go na kajaku...

Rocks seen from inside the tent. In the middle of the night, a coyote appeared in the area, howled twice and scared the local tourists trying to get some sleep. Skały widziane z wewnątrz namiotu. Nocą w okolicy pojawił się kojot, zawył dwa razy i wystraszył turystów próbujących spać.

Being in the area, you cannot miss the Antelope Canyon. The place is usually crowded with tourists, so all photos must be taken with the head (and lens) turned upwards. Będąc w okolicy, nie sposób pominąć Kanion Antylopy. Zwykle jest on przepełniony turystami, więc obiektyw (i głowę) trzeba mieć ciągle zadarte do góry, by ich nie fotografować.

We went on a little offroad to see a dry canyon. Having left the vehicle, the path led through the fields, where you could hear suspicious rattling in the bushes every now and then. After the photo was taken, we quickly returned to the car. Zjechaliśmy na poboczną drogę, by zobaczyć suchy kanion. Opuściwszy pojazd, ruszyliśmy ścieżką przez pola, gdzie od czasu do czasu dało się słyszeć podejrzane szeleszczenie. Szybkim truchtem wróciliśmy do samochodu, po zrobieniu zdjęcia.

A great effort, which was fortunately made only by the car's engine, allowed the beauty of Bryce Canyon Park to be seen from a high vantage point. Dużo wysiłku kosztowało silnik samochodu wjechanie pod górę. Dzięki temu możliwe było podziwianie piękna Parku Bryce Canyon z wysokiego punktu widokowego.

Another overnight stay at the state park improved by a campfire pit. Kolejny nocleg w parku stanowym usprawniony za pomocą ogniska.

Grand Teton National Park in Wyoming turned out to be one of the first, cooler spots on the route. Park Narodowy Grand Teton w Wyoming okazał się jednym z pierwszych, chłodniejszych punktów na trasie.

Yellowstone again surprised with extremely diverse flora, full of green forests and geysers. Yellowstone zaskoczył niezwykle zróżnicowaną florą, pełną zielonych lasów i gejzerów.

Located at a very high altitude, Glacier National Park encouraged with much cooler temperatures and an explosion of greenery. Zlokalizowany na dużej wysokości, Glacier National Park przyciąga orzeźwiającym powietrzem i eksplozją zieleni.

The mountain goats in Olympic Park were relatively accustomed to humans, although with a bit of luck I managed to catch one of them unaware that someone was taking a picture of it surreptitiously. Górskie kozy w Olympic National Park przyzwyczajone są do widoku ludzi, choć wymagało nieco szczęścia uchwycenie jednej z nich nieświadomej tego, że ktoś robi jej zdjęcia.

Despite August, the road to the next park at times turned into an autumn landscape thanks to the bands of light piercing through the trees. Pomimo sierpnia, droga do kolejnego parku zmieniła się w jesienny krajobraz dzięki strumieniom światła przebijającym przez drzewa.

Driving towards the rainforest in Olympic National Park, along the road you could find deer resting. They watched the passing cars bored. Jadąc w kierunku lasu deszczowego w Olympic National Park, spotykaliśmy po drodze odpoczywające jelenie. Znudzone zwierzęta przyglądały się przejeżdżającym samochodom.

The rainforest exceeded all expectations, the desire to discover every corner was huge, despite the signs warning against cougars. Las deszczowy przewyższył wszelkie oczekiwania, aż chciałoby się odkryć każdy zakątek mimo znaków ostrzegających przed kuguarami.

Crater Lake looked completely different than in the photos on Google. It was enough to turn the other way to ... Crater Lake znacznie różniło się od zdjęć w Google. Wystarczyło się odwrócić, by zobaczyć...

... to see that a large area of the forest was burning, from which also came acrid smoke. ... palący się ogromny obszar lasu, skąd też brał się gryzący dym.

In small villages one could find quite a surprising manifestation of the local sense of humor. W małych wioskach odnaleźć można dość zaskakujące przejawy lokalnego poczucia humoru.

Along the way, we came across burnt forests several times, despite the lack of trees, the surroundings were exceptionally quiet. Po drodze zdarzały się miejsca ze spalonymi lasami, gdzie mimo braku drzew, okolica była niezwykle cicha.

Even though we didn't visit Cat Haven, the road to it was full of intriguing decorations, certainly made by the cat. Choć nie odwiedziliśmy Cat Haven, droga do niego pełna była intrygujących dekoracji, zdecydowanie stworzonych przez kota.

In one of the parks there is an area where people make miniature formations from nearby stones. W jednym z parków jest obszar, gdzie ludzie stawiają miniature formacje z okolicznych kamieni.

Sequoia National Park turns the heads upwards of absolutely every tourist. Sequoia National Park zmusza turystów do zadzierania głów.

In a much less frequented place you could find a fallen tree, but absolutely no one dared to ride under it. W nieco mniej uczęszczanym miejscu znajdowało się powalone drzewo, choć nikt nie myślał o przejechaniu pod nim.

Hollywood turned to be dark, gloomy, but at the same time gleamy and intriguing. Streets filled with tourists, dealers and food vendors turned out to be quite an extraordinary experience. Hollywood okazał się ciemny, ponury, a zarazem błyszczący i intrygujący. Ulice wypełnione turystami, dilerami i sprzedawcami jedzenia to dość nietypowe doświadczenie.

The doubles of the film characters attracted the attention of strangers not only with their costumes, but also with the characteristic features of the actors they pretended to be. Dublerzy filmowych bohaterów przyciągali uwagę turystów nie tylko kostiumami, ale również charakterystycznymi cechami aktorów, których naśladowali.

The skate park in Venice was full of people trying to do grabs, kickflips and other many tricks. Skate park w Venice jest pełen ludzi trenujących graby, kickflipy i inne triki.

Driving to the south of California, we decided it was a good opportunity to visit Tijuana. It was enough to walk a few hundred meters across the border crossing to find yourself in a different world. Jadąc na południe Kalifornii uznaliśmy, że to dobra okazja na odwiedzenie Tijuany. Wystarczyło przejść kilkaset metrów przez granicę, by znaleźć się w innym świecie.

At the border crossing, you can meet many people who are trying to legally get to the other side. Checking was hard and long, and hot temperature made the whole process even more tiresome. Na granicy spotkaliśmy osoby, które legalnie próbowały przejść na drugą stronę. Kontrola bezpieczeństwa była czasochłonna, co pogarszała wysoka temperatura.

The times of the gold rush have left many empty cities behind. Ballarat is one of them, there is only 1 person who sits in front of the building with a gun and greets travelers, offering them drinks if they are thirsty. Niektóre miasta opustoszały po czasach gorączki złota. Ballarat to jeden z przykładów. Mieszka tam jedna osoba, która siedzi przed budynkiem z bronią i wita podróżników, oferując napoje, jeśli są spragnieni.

In Ballarat, you can find a few empty buildings that used to function as a prison, for example. W Ballarat stoi kilka pustych budowli, które m.in. służyły jako więzienie.

Ballarat prison and morgue. Więzienie i kostnica w Ballarat.

The remains of a car burnt by the sun, with its glory days behind. Pozostałości samochodu spalone przez słońce.

The building is occupied by the only living resident. The area consists of desert, heat and no living soul (except a few donkeys). Budynek zajęty jest przez jedynego mieszkańca. Wokół pustynia, upał i ani żywej duszy (poza kilkoma osłami).

Despite the fact that there are many directions on the sign, it was difficult to say whether any civilization could be found there. Choć na znaku jest mnóstwo kierunków, trudno było stwierdzić, czy znajduje się tam jakakolwiek cywilizacja.

There was one place in the area, which is occasionally occupied by motorcyclists or groups of friends who come here to spend time or to party. W okolicy był tylko jeden obszar, który od czasu do czasu okupowany jest przez motocyklistów lub grupy przyjaciół, przyjeżdżających tu imprezować i spędzać czas.

Elsewhere in Ballarat there was a miniature cemetery with several crosses. W innej części Ballaratu znajduje się niewielki cmentarz z kilkoma krzyżami.

The wild donkeys stared at the passing car, and a moment later they devoted themselves to the previous activities, i.e. standing still and basking in the scorching sun. Dzikie osły gapiły się na przejeżdżający samochód, po czym oddały się poprzednim zajęciom, czyli staniu bez ruchu i opalaniu się w skwarze.

The road to the Valley of Death was blocked for a moment by a very confident coyote who smiled at the passengers inside the car. When he realized that he would not be fed, he turned his head and continued his journey. Drogę do Doliny Śmierci na chwilę zablokował pewny siebie kojot, który uśmiechnął się złowrogo w naszym kierunku. Gdy ogarnął, że nie zostanie nakarmiony, odwrócił głowę i poszedł dalej.

Overnight in Death Valley was one of the worst, absurd ideas. Not only were we practically on fire while sleeping in the tent, our mouths were constantly dry, but we also didn't bother to check sleeping bags, tent or boots for scorpions. Nocny postój w Dolinie Śmierci był jednym z najgorszych, najbardziej absurdalnych pomysłów. Nie tylko praktycznie spłonęliśmy od gorąca, a nasze usta nieustannie wysychały, nie mówiąc o tym, że nie sprawdziliśmy śpiworów czy namiotu pod względem skorpionów.

Further down the road we discovered another ghost town, full of sculptures by a Polish-Belgian artist, A. Szukalski. Jeszcze dalej znajdowało się kolejne ghost town pełne rzeźb stworzonych przez polsko-belgijskiego artystę A. Szukalskiego.

Unfortunately, we didn't make it to the rodeo on time and witnessed only a few horse trials and a performance by a fairly average musicians. Niestety, nie udało nam się dotrzeć na rodeo na czas, więc obejrzeliśmy raptem kilka prób na koniu i występ przeciętnych muzyków.

The rodeo had some huge, really impressing machines in stock. Hard to find such enormous equipment in Europe. Na rodeo znajdowało się wiele ogromnych maszyn. Trudno znaleźć taki sprzęt w Europie.

Adrian, the priest from Poland mentioned before, let us stay at his home in Cedar City, Utah for a couple of weeks. We were really thankful, as previously we wanted to hitchhike further through Texas to Florida. Turned out that once we'd get there, we would run straight into hurricane Katrina. Adrian, wspomniany wcześniej ksiądz z Polski, pozwolił nam zostać u niego w Cedar City, Utah przez parę tygodni. Byliśmy mu bardzo wdzięczni, gdyż zgodnie z pierwotnym planem mieliśmy łapać stopa przez Texas na Florydę. Okazało się, że w ten sposób wjechalibyśmy prosto w huragan Katrina.

The town is kind of rural, situated between rocky mountains. It might occur as really boring for some, but we'll never forget spending two weeks chilling in an american town. Miasto znajduje się nieznacznie na uboczu pomiędzy kamienistymi górami. Niektórym może wydawać się nieco nudne, jednak nigdy nie zapomnimy spędzenia dwóch tygodni w amerykańskim miasteczku.

In a local newspaper we've read that there'd be a rodeo in a nearby town. Without thinking much we've rented a car and drove 70 miles to visit Beaver Country Fair. Codziennie przeglądaliśmy lokalną gazetę. Pewnego dnia okazało się, że w okolicy odbędzie się rodeo. Bez większego zastanowienia wynajęliśmy samochód i przejechaliśmy 70 mil na Beaver County Fair.

That's something completely unknown to people in Europe, being able to participate in it felt strange, as we've only seen it in movies. Jest to coś praktycznie nieznanego w Europie, więc możliwość wzięcia w tym udziału było dość osobliwe, gdyż do tej pory widziałem takie sceny tylko w filmach.

Before the rodeo started, lots of people started occupying the best spots to watch the action. Zanim rozpoczęło się rodeo, ludzie rozglądali się za najlepszym miejscem na podziwianie akcji.

Still far from the beginning, I've noticed this particuar lady training on a horse. Na kilka godzin przed rozpoczęciem zwróciłem uwagę na kobietę, która trenowała na koniu.

After it was announced that the rodeo would start in two hours, I took the time to capture the surrounding fair. Chwilę później ogłoszono, że rodeo zacznie się za dwie godziny, więc wykorzystałem czas na zdjęcia jarmarku.

Families and friends gathered slowly and filled the area with their laughs, chugging cups of soda and hot dogs. Rodziny i przyjaciele niespiesznie zbierali się, wypełniając teren śmiechem, trzymając kubki z napojami i hot-dogi.

Kids mostly seemed to occupy the attractions nearby. While there weren't many of them and most seemed quite simple, for children from Minersville and surrounding cities it was something never seen before. Najmłodsi interesowali się głównie atrakcjami. Choć nie było ich zbyt wiele i wydawały się dość proste, na dzieciach z Minersville i okolic robiły ogromne wrażenie.

Deep fried Snickers, deep fried caramel apples... well here's to diabetes. Głęboko smażone Snickersy, głęboko smażone jabłka w karmelu... skądś musi się brać ta cukrzyca.

If only I hadn't carried my camera, I'd surely jump on it just to see the surroundings from high vantage points. Gdyby nie aparat, z pewnością wskoczyłbym na to, by zobaczyć obszar z wysokiego punktu widzenia.

The closer it was to the start of the rodeo, the louder the conversations became. Im bliżej do rodeo, tym głośniejsze stawały się rozmowy.

A young girl glances at the rodeo area, looking for her parents around the stadium. Młoda dziewczyna zerka na rodeo, rozglądając się za rodzicami na stadionie.

At the very start of the rodeo, multiple trucks came with people on them - one, not on this picture, held a group of girls that participated in Miss Rodeo contest. Na samym początku rodeo pojawiło się parę ciężarówek z ludźmi na pace. Jedna z nich, niewidoczna na zdjęciu, wiozła grupę laureatek konkursu Miss Rodeo.

The lady from the very beginning turned up on her horse, doing circles around the stadium and waving at people, while the national anthem was being sang by someone with very little vocal skills, unfortunately... Kobieta, która wcześniej trenowała na koniu, zrobiła kilka okrążeń wokół stadionu, machając do ludzi, w trakcie czego ktoś koszmarnie fałszował hymn narodowy USA.

After the rodeo finished, hungry people gathered all around the food stands to quickly fill their stomachs. Po zakończeniu rodeo, głodni ludzie zebrali się wokół stanowisk z jedzeniem, by szybko napełnić brzuchy.

The locals gathered in groups to talk about winners, problems, joys and sorrows. Lokalni zebrali się w grupki, by porozmawiać o zwycięzach, problemach, radościach i bólach.

Some people chose to dance instead of talking. Niektórzy zdecydowali się na taniec zamiast rozmów.

At the rodeo you could meet absolutely everyone - children and teenage friends, as well as ... Na rodeo można spotkać praktycznie każdego - dzieci, nastoletnich przyjaciół, jak i...

... an elderly sheriff who has probably seen many things in his life. ... starszego szeryfa, który dużo widział w życiu.

We had to say goodbye to Minersville as it was getting very late and the area was slowly becoming deserted. Musieliśmy pożegnać się z Minersville, gdyż robiło się późno, a obszar pustoszał.

Many people in Europe are not aware of the fact that in the US it is quite difficult to buy drinks in supermarkets by piece, rather in packs of 12, 24 or even 36. Wiele ludzi w Europie nie zdaje sobie sprawy z tego, że w USA niełatwo kupić napoje na sztuki. O wiele częstsze są zestawy po 12, 24 czy nawet 36 sztuk.

Everglades Park looks completely different from Western parks. It is completely flat, it feels like driving right on the water. Park Narodowy Everglades znacznie różni się od tych zachodnich. Jest kompletnie płaski, jakby jechało się na wodzie.

It was only in Florida that we managed to see the dead eagle. The situation was bizarre, because a dozen or so minutes earlier, during the ride in the Everglades Park, the bird was not there. What happened at the time that he appeared dead right next to the road? Dopiero na Florydzie zobaczyliśmy martwego orła. Sytuacja była nieziemska, gdyż parę minut wcześniej tego ptaka nie było. Co się stało, że nagle pojawił się martwy obok drogi?

The southernmost point in Florida looks like a deserted place, however it's full of tourists waiting in line to take a picture. Najbardziej wysunięty na południe punkt na Florydzie zdaje się opuszczony, jednak pełny jest turystów czekających na zrobienie zdjęcia.

The way houses are built in the United States varies drastically from state to state. Sposób budowy domów zmienia się co stan.

The streets of Key West were relatively deserted, perhaps due to an impending storm and a hurricane behind it. Ulice Key West były dość puste, głównie z racji zbliżającego się huraganu.

In Europe cats and (less often) dogs can be seen roaming the streets in some places, but Florida has it's own kind of such animal. W Europie można natrafić na bezdomne psy czy koty, a Floryda ma zupełnie inną odmianę tego typu zwierzęcia.

The storm was getting closer and closer, cars swarming across the Key West bridges to return to the mainland. Sztorm był coraz bliżej i bliżej, kolumna samochodów próbowała przedostać się przez most z Key West na ląd.

We spent the last moment before flight to Poland back in New York. As it was previously said, the hot dog stands can be seen pretty much anywhere. Ostatnie chwile przed odlotem do Polski spędziliśmy w Nowym Jorku. Jak było wcześniej napisane, stanowiska z hot dogami są praktycznie wszędzie.

Even on streets of such a modern city as New York, one could still find interesting pieces of old technology, probably still working. Nawet na ulicach nowoczesnego Nowego Jorku, nadal można znaleźć miejsca pełne starej technologii, zapewne nadal działającej.

While in Poland it's pretty rare to see a Sikh taxi draver, in New York it's something you wouldn't even doubt. Szansa na kierowcę taksówki będącego Sikhem w Polsce jest ekstremalnie mała. W nowym Jorku to praktycznie codzienność.

Radio City Music Hall, situated at 1260 Avenue of the Americas in Manhattan. Radio City Music Hall znajduje się na 1260 Avenue of the American na Manhattanie.

A woman crosses the street in front of MoMA. Kobieta przechodzi przez ulicę tuż przed MoMA.

The metro is really well planned, one of the easiest to commute with. Metro jest świetnie rozplanowane, poruszanie się nim to czysta przyjemność.

The days of spray painted, graffiti-covered metro trams are long gone - the wagons are mostly clean and well kept. Dni wagonów metra z nasmarowanym graffiti już dawno minęły, teraz są one w większości czyste i zadbane.

Graveyard in Bronx turned out to be full of famous people, many of which I haven't even heard. Cmentarz na Bronxie pełen jest sławnych ludzi, choć o niektórych nie słyszałem.

Just moments before flying off, we've had quite an experience while visiting the graveyard. Having spent a bit too much time there, it turned out, that the guard closed all the gates before we left. I had to personally ask a person on a bus stop, on the other side of the graveyard's gate, to put a phone near it, so that I could talk with the guard. Thankfully he came back and opened the gate for us, thus making our comeback possible. Tuż przed odlotem z kraju mieliśmy dość nietypową przygodę na cmentarzu. Spędziwszy tam nieco zbyt wiele czasu, okazało się, że strażnik pozamykał wszystkie bramy. Musiałem osobiście poprosić przez płot kogoś na przystanku, by wybrał numer i przystawił komórkę do mojego ucha, żebym porozmawiał z ochroniarzem. Na szczęście był jeszcze w innej części cmentarza, więc wrócił i otworzył bramę, umożliwiając nam powrót do Polski.

Comments