Full Page Overlay

FROM GEORGIA TO ARMENIA

FROM GEORGIA TO ARMENIA OD GRUZJI DO ARMENII

Museum of Fine Arts in Tbilisi was one of the first attractions I reached on the night of the arrival. It was quite cold, no people on streets, only some wild dogs roaming around. Museum of Fine Arts w Tbilisi to jedna z pierwszych atrakcji odwiedzonych tuż po lądowaniu. Było dość zimno, na ulicach pustki, wokół jedynie bezpańskie psy.

Not far from the previous building one can find The Old Georgian Parliament building. Stosunkowo blisko poprzedniego budynku znajduje się stara siedziba parlamentu Gruzji.

As in many middle-eastern countries there are quite a lot of water fountains that can be found in parks or near churches. Jak w wielu innych bliskowschodnich krajach, w parkach czy koło kościołów można znaleźć całe mnóstwo fontann z pitną wodą.

As the day went on and tiredness from sleepless night started to creep in, a typical Georgian market emerged. Even though it was quite early, there weren't many people around. Wędrując przez miasto, czując narastające zmęczenie po nieprzespanej nocy, trafiliśmy na typowy, gruziński rynek. Mimo wczesnej pory, nie było tam zbyt wielu ludzi.

One may think that the capital might have the highest prices, however that's not the case in Georgia. At baker's, the prices are extremely low - the most expensive thing here is worth just a little more than a dollar. Ktoś może pomyśleć, że w stolicy jest drogo, co nie jest prawdą w Gruzji. U piekarza ceny są niewiarygodnie niskie - najdroższa rzecz na zdjęciu jest warta ok. 4-5 złotych.

Sweti Cchoweli in Mccheta was added in 1994 to the UNESCO list. Sweti Cchoweli w Mccheta został dodany w 1994 do listy światowego dziedzictwa UNESCO.

The sharp angles seemed to match the prevailing stormy weather. Ostre kąty zdają się pasować do burzowej pogody.

The interior of the church is heavily decorated, full of the smallest details carefully placed throughout the room. Bogato dekorowane wnętrzne kościoła pełne drobnych detali.

My attention was drawn to the extraordinary detail of the throne set in the middle of the corridor. Moją uwagę zwróciło niezwykłe zdobienie tronu umieszczonego pośrodku pokoju.

You can find Jesus in many forms in the building, from a fresco on the wall to a sculpture on the cross. W budowli można znaleźć Jezusa pod wieloma postaciami - od fresku na ścianie po rzeźbę na krzyżu.

The first of the accommodation in one of the many villages in Georgia. We obtained permission from local boys who were spending time on a nearby pitch. Pierwszy nocleg w jednej z wielu wioseczek Gruzji. Pozwolenie dało kilku chłopaków, którzy spędzali czas na okolicznym boisku.

During hitchhiking you have to watch out for the bulls that could be found practically every step. There were as many as four grazing nearby, fortunately they cared about nothing else than food. Łapiąc stopa, uważać trzeba na byki, które stoją praktycznie co krok. W okolicy znajdowały się aż cztery, na szczęście nie obchodziło ich nic poza jedzeniem.

The images of the dead on the graves turned out to be extremely interesting, as they reproduced the whole bodies quite realistically in common poses. Dość ciekawe okazały się zdjęcia zmarłych na grobach, ukazując ciała realistycznie w zwyczajowych pozach.

The town of Borjomi is famous for water that's named after... the town. There's a display of them just on the left from the entrance. Miasto Borjomi znane jest z wody pitnej o tej samej nazwie. Na lewo od wejścia znajduje się wystawka z butelkami.

People there does not seem to be bothered by hanging their laundry pretty much anywhere. Ludzie zdają się nie przejmować praniem powieszonym przed blokiem.

Some of the old apartments remind of the soviet era. Niektóre stare budynki przypominają czasy sowieckie.

As you can see, the statue of Pyotr Tchaikovsky is really huge - the artist clearly gestures that there is no chance of being equal to him. Jak widać, statua Piotra Czajkowskiego jest ogromna - artysta gestem wskazuje, że nie ma takich, którzy by mu dorównali.

On the way to Vardzia, you pass picturesque areas covered with trees. W drodze do Vardzii mija się malownicze tereny pokryte lasami.

Georgians seem to be extremely proud of their flag, which could be really huge and visible from long distances. Gruzini są niezwykle dumni ze swojej flagi, wieszając jej gigantyczne wersje widoczne z dużych odległości.

Having reached Vardzia we tried looking for a place for the night - after asking one persion, who denied it, he went back the hut presented on the picture. Po dotarciu do Vardzii próbowaliśmy znaleźć nocleg - jedna z zapytanych osób odmówiła, po czym weszła do chałupy ze zdjęcia.

Finally, after finding a place to rest, that was the view from the balcony of the place. The monastery was carved out of the rock hundreds of years ago, revealing itself when a large part of the rock fell off. Widok z balkonu miejsca, gdzie udało się znaleźć nocleg. Monastyr został wykuty w skale setki lat temu, ujawniając się po odpadnięciu części skały.

Early in the morning, on the way to the monastery, we had to pass the bridge that crosses the Kura River. Wczesnym rankiem, w drodze do zakonu, minęliśmy most nad rzeką Kura.

Although you can walk to the monastery on foot, for a few pennies, a crazy driver who knows every corner of the route will take you there. Choć do zakonu można dojść pieszo, za parę groszy zabierzę cię tam szalony kierowca, który zna drogę jak własną kieszeń.

There are hundreds of caves that served a specific purpose back in the days when they were used. Na miejscu znajdują się setki jaskiń, któe przeznaczone były pod konkretne zadania.

One can only imagine how dark it was inside hundreds of years ago. Można sobie tylko wyobrazić, jak ciemno tam było setki lat temu.

There are places that were used for baking bread, praying and many other things. Niektórych miejsc używano do wypieku chleba, odprawiania modłów i wielu innych rzeczy.

Up close, this place is even more impressive. The only thing missing were some illustrations of what life in the rocks actually looked like. Miejsce to robi jeszcze większe wrażenie z bliska. Brakuje tylko ilustracji przedstawiających to, jak życie w skale wyglądało.

Some places looked like crypts from the outside. Niektóre otwory przywodziły na myśl krypty.

From above, you could see the road that led deep into the mountains - there was nothing particularly interesting there. Z góry widać drogę, która wędruje wgłąb gór - niestety, nie prowadzi do niczego ciekawego.

On the way back we managed to hitchhike a French guy with local driver. He didn't care about the speed at all and at one moment started to sing a traditional, Georgian song... To my amusement, the French person joined him with the singing! Z Vardzii trzeba było wrócić, by kontynuować drogę do Armenii. Udało się nam złapać na stopa Francuza z wynajętym kierowcą. Nie przejmował się zakazami, a w pewnej chwili zaczął śpiewać tradycyjną, Gruzińską pieśń... Ku mojemu zdziwieniu, Francuz do niego dołączył!

Not far from the Armenian border, the landscape started turned different. Gone were the huge mountains in distance, the surroundings filled with old farm houses and machinery. Bliżej granicy z Armienią krajobraz uległ zmianie. W tyle pozostały strzeliste szczyty, okolice zaczęły wypełniać stare, wiejskie domy i maszyny.

The mountains started to appear closer to the border. The driver was kind enough to take us with him to Gyumri in Armenia. Tuż przy granicy, góry pojawiły się na nowo. Pomocny kierowca zdecydował się podwieźć nas do Gyumri w Armenii.

Even more old machinery and farm houses. Jeszcze więcej maszyn i wiejskich domów.

Nobody cared where the cows walked - in Georgia you'd often find yourself stranded on the road, waiting for them to go away. Nikt nie przejmował się tym, gdzie łażą krowy - w Gruzji często grzęźnie się na drodze, czekając aż zmienią kurs.

Such old cars could be found in many places - "Lada" on the picture. It has to be admitted that it's been well taken care of. Stare samochody jak "Łada" ze zdjęcia sa praktycznie wszędzie. Trzeba przyznać, że ten egzemplarz jest wyjątkowo zadbany.

An abandoned gas station in the mountains - there was no way for it to exist with virtually no traffic. Porzucona stacja w górach. Jej zamknięcie nie dziwi z racji minimalnego ruchu na drodze.

Getting across the border was relatively easy. The doctors asked for "vakcina", which means a vaccine of course. The border guards were cheerful and smiling, asking me several times to read my name, curiously browsing through dozens of stamps in my passport. Przekroczenie granicy okazało się stosunkowo proste. Lekarze zapytali o "vakcinę", pogranicznicy śmiali się, prosząc mnie wiele razy o przeczytanie mojego nazwiska, ciekawsko przeglądając dziesiątki pieczątek w paszporcie.

Armenia turned out as much more "dry" and "sandy" compared to Georgia. Armenia różni się od Gruzji, jest dużo bardziej "sucha" i "piaskowa".

As we got closer to Gyumri, the driver started to explain the tragic history of the city. The surroudings looked quite depressing, even though I had no idea why exactly... Niedaleko miasta kierowca zaczął opowiadać o tym, co spotkało je niemal 30 lat temu. Wokół smutny krajobraz, choć nie do końca było jasne z jakiego powodu...

About 30 years ago, a devastating earthquake hit the city of Gyumri + surroundings. Przed wieloma laty okolica i miasto zatrzęsły się.

About 40,000 people were killed, and another tens of thousands were injured. As a result of the quake, the tall blocks fell apart immediately, because they were made of a poor "big slab". In addition, the whole thing happened in winter, and what's worse, a lot of medics died, preventing quick help. Zginęło około 40 tys. ludzi, kolejne dziesiątki tysięcy zostało rannych. W wyniku trzęsienia, wysokie bloki z tzw. "wielkiej płyty" rozpadły się niczym domki z kart. W dodatku, całość wydarzyła się zimą i, co gorsza, zmarło wielu medyków, uniemożliwiając szybką pomoc.

Low buildings turned out to be this strange thing. You rarely see a city where there are no skyscrapers or even buildings higher than 4 floors. Tą osobliwą rzeczą, wyróżniającą Gyumri, był brak wysokich budynków. Rzadko trafia się do miasta bez jakichkolwiek wieżowców czy bloków wyższych niż 4 piętra.

The echoes of the tragedy are still reflected on the streets of the city. Na ulicach nadal można natrafić na echa tragedii.

You get the impression that this event has changed people who are open and willing to help whenever possible. Można też odnieść wrażenie, że zdarzenie to silnie zmieniło ludzi, czyniąc ich bardziej pomocnymi.

For example - arriving in Gyumri, we had a problem with finding accommodation. A random person saw us wandering from the car and offered to help. For 30 minutes, he drove around the city, helping us to find a place where we'd like to spend the night. Jako przykład - po przyjechaniu do Gyumri, mieliśmy problem ze znalezieniem noclegu. Przypadkowa osoba zaoferowała swoją pomoc po tym, jak zobaczyła nas zagubionych. Przez 30 minut obwoziła nas po mieście, pomagając znaleźć miejsce, gdzie moglibyśmy spędzić noc.

The streets were full of old vehicles reminiscent of the communist era in Poland. Ulice pełne są samochodów z czasów komunizmu w Polsce.

In one of the neighborhoods I found a lung-like installation, possibly a kind of ashtray showing the effects of smoking. Na jednym z osiedli zauważyłem obiekt przypominający płuca, prawdopodobnie była to osobliwa popielniczka.

There weren't many road rules in the extremely wide street. People walked as they wished, despite the sidewalk available. Na bardzo szerokiej ulicy nie było żadnych zasad drogowych. Ludzie chodzili jak chcieli mimo dostępnego chodnika.

There wasn't much room for art in the area, but a watchful eye might catch a glimpse of it. W mieście trudno było znaleźć jakiejkolwiek przejawy sztuki, choć dało się wyłapać co nieco.

I saw quite an interesting thing after raising my head. Czasem wystarczyło unieść głowę, by zobaczyć coś intrygującego.

Many buildings and services seemed to be forgotten for years. Wiele budynków i usług zdawało się być zapomnianym od lat.

The pipes, visible in the background, could stretch for kilometers, hanging over the gates to houses and companies. Rury, widoczne w tle, rozciągnięte są na kilometry, wisząc nad bramami domów czy mieszkań.

As you can see, the pipes do not end ... Jak widać, rury się nie kończą...

After a crazy ride with a driver who didn't care about the rules, passed two cars at once and had a car full of packed socks, the road through the Armenian mountains full of beautiful views began. Po szalonej jeździe z kierowcą, który nie przejmował się zasadami, wyprzedzał na raz dwa samochody, a na tylnym siedzeniu wiózł zapakowane skarpetki, rozpoczęła się trasa wzdłuż zjawiskowych gór Armenii.

An old woman looks at the wooded forest and the town below. Starsza kobieta przygląda się miastu i lasowi.

The old man who picked us up was carrying boards on the roof. He did not worry about very bad weather, covering the next kilometers at full throttle. Starszy mężczyzna, który wziął nas ze sobą, wiózł deski na dachu. Nie przejmował się słabą pogodą, pokonując kolejne kilometry na pełnym gazie.

He told many stories about his country with passion, showing great love for it. Opowiadał on wiele historii o swoim kraju z pasją, wyraźnie darząc go dużym uczuciem.

Another driver who decided to take us to Sevan had a huge problem with the car breaking down constantly. At one point, I had the impression that we would not reach our goal. Who knows ... maybe it was because when I entered I said "nu pagadi" when he asked if I speak Armenian. Later I realized that it meant "I won't forgive you this" and not "I don't speak it". Shame on me... Inny kierowca, który zabrał nas do Sewanu, miał ogromne problemy z nieustannie psującym się samochodem. W pewnej chwili można było odnieść wrażenie, że nie dojedziemy do celu. Kto wie... może to przez to, że po wejściu powiedziałem "nu pagadi" na pytanie kierowcy o znajomość armeńskiego. Dopiero później zdałem sobie sprawę ze znaczenia tych słów - "Nie wybaczę ci tego" to słaby tekst na powitanie. Co za wstyd...

The monastery on Sevan attracts a lot of tourists, which is not surprising. The view is amazing and the area is very picturesque. Zakon nad Sewanem przyciąga setki turystów, co wcale nie dziwi. Widok jest niezwykły, a sam obszar malowniczy.

Some tourists, tired of climbing dozens of stairs, sit down for a moment to rest. Niektórzy turyści, zmęczeni długą wspinaczką, przysiadali na chwilę, by odpocząć.

After leaving Sevan, we headed for the Geghard Monastery. The setting sun illuminated the hills wonderfully. Po opuszczeniu Sewanu, ruszyliśmy w stronę Monastyru Geghard. Zachodzące słońce zjawiskowo podświetliło góry.

It was incredibly dark in the monastery, forcing visitors to take their steps carefully as it was very easy to fall over. W monastyrze było niewiarygodnie ciemno, zmuszając odwiedzających do ostrożnego stawiania kroków, gdyż łatwo było się przewrócić.

After a nightmarish night, next to the monastery, where wolves were howling louder and louder and coming down from the hills, we went to Yerevan. Right outside the city, we stopped next to the cemetery to admire Mount Ararat. Po koszmarnej nocy obok monastyru, gdzie zbliżały się do nas wyjące wilki, pojechaliśmy do Erywania. Tuż przed miastem zatrzymaliśmy się, by podziwiać górę Ararat.

Yerevan is a really attractive place, well thought out, clean and relatively cheap. Erewań jest dość atrakcyjnym miejscem, dobrze przemyślanym, czystym i tanim.

It turned out that we arrived just before the celebration of 30th anniversary of Armenian independence. Dozens, if not hundreds, of policemen hovered around the city, securing every street close to the city center. Okazało się, że przyjechaliśmy na moment przed świętowaniem 30 rocznicy niezależności Armenii. Dziesiątki, jak nie setki policjantów krążyło po mieście, zabezpieczając wszystkie ulice.

In the park, people were preparing for the speeches related to the event. W parku ludzie szykowali się na występy związane z wydarzeniem.

There were many more art installations in Yerevan than in Gyumri. Some creations were really unusual ... W Erywaniu znajduje się znacznie więcej instalacji artystycznych niż w Gyumri. Niektóre dzieła były naprawdę nietypowe...

... while others took a fairly standardized form. At the end of the day, we flew out of the country, leaving the celebrations behind. ... a inne wyglądały dość standardowo. Na koniec dnia wylecieliśmy z kraju, zostawiając za sobą świętujących ludzi.

Comments