Full Page Overlay

Hiking Cape Verde

HIKING CAPE VERDE WSPINACZKA NA CAPE VERDE

Sal, one of the Cape Verde islands, is extremely windy - only in the city, between buildings, you can hide from losing your head. Sal, będący jedną z wysp Cape Verde, jest niezwykle wietrzny - tylko w mieście, pomiędzy budynkami, można było ukryć się przed urwaniem głowy.

The island of Sal does not have much to offer, so on the second day we headed towards the port, from where we wanted to move to the next islands, to finally reach Santo Antao. Na wyspie nie ma zbyt wiele atrakcji, więc drugiego dnia ruszyliśmy w stronę portu, skąd mieliśmy dopłynąć do Santo Antao.

The surroundings of the city are not the most beautiful, it could definitely use some work, but no one seems to be bothered by it. Okolica miasta nie jest zbyt piękna i przydałoby się nad nią popracować, choć zapewne nikomu to nie przeszkadza.

Oddly enough, there was a donkey strolling in the port city that clearly didn't belong to anyone. Co ciekawe, po mieście portowym wędrował bezpański osioł.

The ship was supposed to depart the next day, which forced us (me and my wife) to spend the evening and night in the city. We watched yachts arriving and departing as well as their owners spending time in a nearby restaurant. Statek miał odpłynąć kolejnego dnia, co zmusiło nas (mnie i żonę) do spędzenia dnia i nocy w mieście. Patrzyliśmy na przybywające i ruszające jachty, jak i na ich właścicieli odpoczywających w pobliskiej restauracji.

The next day, on the way to the port, we met the same donkey looking for food. Następnego dnia, w drodze do portu, natrafiliśmy na tego samego osła.

Putting your feet on the hard ground after several hours of fighting with your own body on the ship, amid the sound and the stench of vomit, turned out to be one of the greatest feelings of recent years. Postawienie nóg na twardym lądzie po kilku godzinach walki z własnym ciałem na statku, pośród dźwięku i smrodu wymiocin, okazało się jednym z top 10 uczuć ostatnich lat.

The next day we found ourselves back at the same place, waiting for the next ship. Thanfkully, reaching Santo Antao from Mindelo is very quick and the sea is not so rough. Następnego dnia wróciliśmy do tego samego portu w oczekiwaniu na kolejny statek. Na szczęście, dopłynięcie do Santo Antao z Mindelo nie zajmuje wiele czasu, a morze nie jest zbyt wzburzone.

The almost two-hour journey was being made "better" with music videos of popular music, usually very simple and horribly boring. Praktycznie dwugodzinna podróż była "uprzyjemniana" teledyskami muzyki popularnej, zwykle stosunkowo prostej i niewiarygodnie nudnej.

Some houses in Santo Antao showed very clearly the interests of the owners. Niektóre domy na Santo Antao wyraźnie wskazują na zainteresowania właścicieli.

Cape Verde is a country made up mainly of Catholics, so the cemeteries were not much different from those in Poland. Cape Verde w zdecydowanej większości jest katolickie, więc cmentarze nie różniły się zbytnio od tych w Polsce.

Our plan was to cross the island from one bank to the other, crossing the mountains. We did not immediately realize how difficult this journey would be. Naszym planem było przedostanie się na drugą stronę wyspy przez góry. Nie zdawaliśmy sobie jeszcze sprawy, jak koszmarnym zadaniem to się okaże.

The heat was unbearable, the sun was burning, and there was no living soul around. Our climbing consisted mainly of struggling with our own abilities, going from tree to tree, catching moments of rest in their shade. Upał był nie do zniesienia, słońce paliło, a wokół nie było żywej duszy. Nasza wspinaczka polegała głównie na walce z własnymi możliwościami, przekradając się od drzewa do drzewa, by odpocząć chwilę w ich cieniach.

Each tree gave moments of refuge and rest, despite the nightmare of uncomfortable ground, mainly consisting of stones. Każde drzewo pozwalało ukryć się i odsapnąć mimo koszmarnie niewygodnego podłoża, składającego się głównie z kamieni.

After some time, we had the impression that the terrain did not change at all, but finally we climbed to the top, where a terrible surprise awaited. Po pewnym czasie odnielślimy wrażenie, że teren przestał się praktycznie zmieniać. Gdy dotarliśmy na szczyt, czekała nas tam nieprzyjemna niespodzianka.

Hidden behind a tree, we waited for the unattended bulls to change their route. We were terrified because there were about 10 of them, they seemed very curious and kept glancing at us. As soon as they disappeared around the bend, we immediately started rushing on, with the last of our strength reaching the next peak. Ukryci za drzewem czekaliśmy na to, by stado porzuconych byków zmieniło swoją trasę. Byliśmy przerażeni, gdyż byków było 10 i okazywały duże zainteresowanie nami, gapiąc się nieustannie. Jak tylko zniknęły za rogiem, natychmiast ruszyliśmy, ostatkami sił docierając do kolejnego wierzchołka.

Unfortunately, the bulls noticed us fleeing and started to follow. We'd had no chance against them, and also the night was setting in. Out of pure luck, we found abandoned remnants of a house. That's were we put our tent and barricaded ourselves before the sun went down. Niestety, byki zauważyły naszą ucieczkę i zaczęły podążać za nami. Nie mieliśmy z nimi szans, tym bardziej, że słońce juz zachodziło. Jakimś cudem znaleźliśmy pozostałości kamiennego domu. Tu zabarykadowaliśmy się z namiotem na chwilę przed całkowitą ciemnością.

The sun sets down, marking an end to the tiresome day. Słońce zaszło, znacząc koniec męczącego dnia.

A new day, more strength and bulls behind our backs - as it turned out, it was not going to be better. Więcej siły, nowy dzień, a byki za nami, więc ruszyliśmy. Jak się później okazało, miało być tylko gorzej.

Looking back at the route, it would seem that we have covered a huge distance - and it was only a few kilometers of climbing uphill. Patrząc wstecz wydawałoby się, że przeszliśmy spory kawałek, choć było to raptem parę kilometrów pod górę.

A moment of stop in the scorching sun to drink a little water and move on. Chwila przerwy w palącym słońcu, by napić się odrobiny wody i ruszyć dalej.

A few kilometers further, having climbed a very steep slope, legs jabbed by dry plants, sunburned and sweaty from the hot wind, we came across the last part of the day, probably worse than anything else. Parę kilometrów dalej, po zejściu z bardzo stromego zbocza, z nogami pokłutymi od suchych roślin, spaleni od slońca i spoceni od gorącego wiatru, dotarliśmy do kolejnego miejsca i prawdopodobnie najgorszej części dnia.

We had very little time as the sun was setting down and there was no place to camp. The only way to find a place to stay was to walk down the exteremely steep mountains with our huge backpacks on our backs, tired from hiking the entire day. Słońce zaczęło zachodzić, a wokół nie było miejsca na dziki kemping. Jedyną możliwością na nocleg było zejście po niewiarygodnie stromym wzgórzu z ogromnymi plecakami i bagażem całego, męczącego dnia.

Looking back on the road it might not look so bad, but it was actually terrifying with no place to hide on one side and abyss on the other. Patrząc na przebytę drogę wydawałoby się, że nie wygląda tak źle, choć w rzeczywistości było koszmarnie z przepaścią po jednej stronie i pionową, kamienistą ścianą po drugiej.

We have finally set between two houses that belonged to farmers that did not understand us at all, but also couldn't write or read. Thankfully, they realised our plan and wished us a good night. Finalnie zatrzymaliśmy się między dwoma domami, które należały do nierozumiejących nas farmerów. Co gorsza, nie umieli czytać i pisać. W jakiś sposób, jednakże, pojęli nasz plan i życzyli dobrej nocy.

One of the farmers had a blind eye and walked barefoot. At one moment he pointed to the village way down the mountain, picked up a face mask and covered his eyes with it, trying hard to explain something in portugese. It didn't make any sense, but was quite terryfying as it was almost dark. Jeden z nich był ślepy na jedno oko i chodził boso. W pewnej chwili wskazał na wioskę w dole góry, podniósł maseczkę do twarzy i zakrył nią oczy, usilnie próbując wyjaśnić coś po portugalsku. Nie miało to żadnego sensu, jednak było dość przerażające, gdyż słońce już dawno zaszło i panowała ciemność.

On the mountainside, one could see fields made specifically for agriculture. Na zboczach gór pełno jest pól stworzonych pod rolnictwo.

At least the government bothered to bring electricity to the people living here. Tyle dobrego, że rząd doprowadził w to miejsce elektryczność.

As we started to get ready to head out early in the morning, the sun revealed marvelous views. Szykując się do wyruszenia z rana, słońce pomogło ujrzeć niezwykłe sceny.

It was hard to imagine that we'd been on the top of this mountain the previous day. Trudno było wyobrazić sobie, że poprzedniego dnia byliśmy na szczycie tej góry.

Some of the agricultural areas had quite a pleasant appearance. Niektóre z obszarów rolnych były naprawdę przyjemne dla oka.

A view further down the road to a village that lies at the bottom of the mountain. Na końcu tej drogi, u podnóża góry, znajduje się wioska.

At one place we had to stop for a moment to let a farmer on a donkey with his dog through. The man seemed a little curious, but ended up with whispered "bon dia" (good morning) before going up. W pewnej chwili musieliśmy na moment się zatrzymać, by przepuścić rolnika na ośle z psem u boku. Mężczyzna wydawał się nieco ciekawski, rzucając na odchodne "bon dia", czyli "dzień dobry" po portugalsku.

People start to work at the farm early in the morning. Praca na farmie od wczesnego ranka.

Having reached the northern part of the island, the wind tried to blow heads off. It wasn't easy to talk, same with walking - a lot of effort needed to move further down the road. Doszedłwszy do północnej części wyspy, wiatr ponownie chciał urwać nam głowy.

The sun started to shine on this part from behind a mountain, feeling almost like a God-like presence. Słońce rozświetliło górę, tworząc wrażenie niemal boskiej obecności.

A small town called Crunzinha had it's own school, a couple of shops and some restaurants - there was not much to see or do here. Małe miasteczko o nazwie Cruzinha posiada własną szkołę, parę sklepów i restauracji - nie było tam za bardzo co robić.

The view of the city from inside of a bakery in Ribeira Grande. There were signs pointing to this place all around the down and the bread actually turned out great. Widok na miasto z piekarni w Ribeira Grande. Znaki wskazujące na ów sklep były praktycznie wszędzie, a sam chleb okazał się naprawdę smaczny.

A child playing with his friends turned out to look quite similar to the mural behind him. Dziecko uderzająco przypominało mural zza niego.

There was a place that seemed to boast about the water being brought there, also symbolised by a faucet with water. The faucet didn't work, however. Jedno z miejsc wyraźnie wskazywało na historyczne zdarzenie doprowadzenia wody, posiadało nawet kran. Okazało się, że nie działa.

Murals of people could be found in a lot of places around the island, although quite uncommon to see someone else than Cesária Évora. W wielu miejscach można było znaleźć murale z ludzkimi postaciami, jednak dość rzadko z kimkolwiek innym niż Cesária Évora.

The city of Ribeira Grande had three parts, one of them pretty much being one main street with church on it and some other streets coming out of it. Miasto Ribeira Grande podzielone jest na trzy części, jedna będąca główną ulicą z kościołem i paroma odchodzącymi alejkami. Pozostałe dwie to części mieszkalne, jedna ze stadionem i druga z piekarnią.

A child walks by another mural, supposedly painted to depict the fight with covid. Dziecko przechodzi obok muralu na cześć walki z Covidem.

Volcanic crater turned out to be full of fields made for agriculture. Wulkaniczny krater okazał się być pełen pół pod uprawę.

One of the last nights on Santo Antao we've spent in a small village. People there were extremely curious about some Europeans trying to pitch a tent by a church. It took them a couple of hours to give up curiosity, as it got quite cold and dark. Jedną z ostatnich nocy na Santo Antao spędziliśmy w małej wiosce. Wszyscy na wsi, z dużą dozą ciekawości, obserwowali Europejczyków próbujących postawić namiot przy kościołe. Po wielu godzinach odpuścili, gdyż zrobiło się zimno i ciemno.

On the way down to the city of Santo Antao, a lone donkey stood on a mountain, roaring from time to time without any sense. W drodze powrotnej do miasta Santo Antao minęliśmy samotnego osła, który od czasu do czasu wył bez większego sensu.

The haze turned up again, obstructing the view of green, lush fields. Mgła ponownie zasnuła widok na zielone, kwieciste łąki.

Comments