Full Page Overlay

LONDYN WZYWA

LONDON CALLING LONDYN WZYWA

Despite the cold day, the area was crowded with tourists, among whom it was difficult to find a local. Mimo zimnego dnia, teren przepełniony był turystami, spośród których trudno było znaleźć mieszkańców.

After a short hitch from the airport and a walk from the very edge of the city, we reached Camden High Street, where the crowd of tourists admired human-sized shoes stuck to the building. Po szybkim złapaniu stopa z lotniska i spacerze od samych granic miasta, doszliśmy do Camden High Street, gdzie tłum ludzi podziwiał but rozmiaru człowieka.

One pound stores of key chains, bands and caps were to be found almost anywhere on Camden Street. Sklepy "za jeden funt" z breloczkami, opaskami i czapkami można było znaleźć praktycznie wszędzie na Camden Street.

Tourists filled free museums, admiring the exhibits. In the photo, father and son are learning about fine art. Turyści wypełniali darmowe muzea, podziwiając wystawy. Na zdjęciu ojciec i syn uczą się sztuki pięknej.

Loud noise momentarily filled the street as the motorcyclist slowly drove to work. Głośny hałas powolnego motocyklu momentalnie wypełnił ulicę.

You could find locals, who tried to make a living by pretending to be stationary statues, practically everywhere, mostly in overcrowded, touristy places. Praktycznie wszędzie, szczególnie w obszarach turystycznych, można było znaleźć lokalnych zarabiających na chleb jako statuy.

The late evening view of the city and the River Thames was hard to tell from New York City. Póżnowieczorny widok na miasto i Tamizę trudno odróżnić od Nowego Jorku.

London is a highly multicultural city, examples of which can be found almost everywhere. Londyn jest stosunkowo silnie wielokulturowy, czego przykłady widać praktycznie wszędzie.

The Natural History Museum in London makes an unbelievable impression with its monumentality. Muzeum Historii Naturalnej w Londynie robi ogromne wrażenie swoją monumentalnością.

Right in front of the Natural History Museum there was a small park with attractions for the youngest visitors. Tuż przed Muzeum Historii Naturalnej stoi niewielki park rozrywki dla najmłodszych odwiedzających.

Visitors to the Natural History Museum are greeted by a giant, real-size dinosaur. Zwiedzających Muzeum Historii Naturalnej wita rzeczywistych rozmiarów, ogromny T-Rex.

The darker it got, the more offices that were still open could be seen. Im ciemniej się robiło, tym wyraźniej było widać otwarte do późna biura.

Due to the upcoming holidays, the windows were filled with Christmas scenes. W związku z nadchodzącymi świętami, okna wypełnione były scenkami okolicznościowymi.

Some of the sites were amazingly detailed. Niektóre wystawy były pieczołowicie wykonane.

Double-decker buses transported tourists from point to point, allowing them to effortlessly look down on others. Dwupiętrowe autobusy przewozą turystów od punktu do punktu, pozwalając im na bezproblemowe patrzenie na innych z góry.

London is a city full of contrasts where poverty collides with luxury. Londyn to miasto pełne kontrastów, gdzie bieda koliduje z luksusem.

The late evening hours had absolutely no effect on the size of the traffic jams. Korki są ogromne niezależnie od pory dnia.

The London Eye illuminates the River Thames, complemented by lighting on nearby buildings. The London Eye podświetla Tamizę, wsparta światłami okolicznych budynków.

Comments