Full Page Overlay

Maldives 2022

MALDIVES PA(RIDE)ISE RAJ(D) NA MALEDIWACH

I did not imagine the main island of Maldives in such a way. In my head I had images of place perversely called "paradise", although calling an island with azure water and green palm trees that way is idiotic. On the one hand, I got let down when instead of golden sand I felt a stench of exhaust fumes. At the same time, I am very happy, when I discover the second face of loved places. Nie tak wyobrażałem sobie główną wyspę Malediwów - Male. W głowie miałem obrazy miejsca, przewrotnie nazywanego "rajem", jakkolwiek określenie w ten sposób wyspy z lazurową wodą i zielonymi palmami jest idiotyczne. Z jednej strony poczułem zawód, gdy zamiast złotego piasku poczułem smród spalin. Niezwykle cieszy mnie, zarazem, gdy w podróży odkrywam drugie oblicze uwielbianych miejsc.

There is chaos on the island. The sidewalks are extremely tight, and hundreds of motorcycles spit the smelly exhaust, making noise bigger than in New York. Na wyspie Male panuje chaos. Chodniki są niezwykle ciasne, a setki motocykli wypluwają śmierdzące spaliny, hałasując bardziej niż w Nowym Jorku.

After circumventing the whole island, it turned out that it had just a few slightly peaceful areas. In these places, time slowed down a little, people rested and played. Po obejściu całej wyspy okazało się, że jest na niej zaledwie kilka nieco spokojniejszych obszarów. W tych miejscach czas troszeczkę zwalniał, ludzie odpoczywali i bawili się.

Although the resting man draws attention, it was the first place where I noted a large number of Nestle ads, directed mainly at young people. "Milo" is a chocolate drink, everywhere referred to as one that "will let you go further and achieve more". On Sri Lanka, this product is advertised everywhere - on billboards, sites or store signs. Choć uwagę zwraca odpoczywający mężczyzna, było to pierwsze miejsce, gdzie odnotowałem dużą ilość reklam Nestle, skierowaną głównie do młodych ludzi. "Milo" to napój czekoladowy, wszędzie określany jako taki, który "pozwoli ci pójść dalej i zdobyć więcej". Na Sri Lance reklamy tego produktu są wszędzie - na billboardach, witrynach czy szyldach sklepów.

The main part of the island seems to revolve around its own axis, so that it almost resembles a circle/ellipse. It's hard to find people who slown down for a moment. Główna część wyspy zdaje się nieustannie kręcić wokół własnej osi, tym bardziej, że przypomina ona okrąg/elipsę. Trudno znaleźć ludzi, którzy na chwilę wrzucają niższy bieg.

In a very well-groomed, guarded park there's lots of greenery, which is simply lacking on the island. W bardzo zadbanym, strzeżonym parku pełno jest zieleni, której na wyspie po prostu brakuje.

Reptiles are an inseparable element of everyday life, they are virtually everywhere. Most can be found in bushes, on the pavements and in rooms. Gady to nieodłączny element codzienności, są praktycznie wszędzie. Można je znaleźć w krzakach, na chodnikach i w pokojach.

It's quite hard to find a place on this island, where you can drive on rollerblades without the fear of dying. Naprawdę mało na tej wyspie miejsc, gdzie można bez obaw pojeździć na rolkach.

With the sunset, it was easier to notice the crabs returning to water. Wraz z zachodem słońca coraz łatwiej zauważyć było wracające do wody kraby.

Runner or cyclist is a very rare view of Male. No wonder - a run in the fumes of burning fuel in combination with moist air is nothing pleasant. Biegacz lub rowerzysta to bardzo rzadki widok na Male. Nic dziwnego - bieg w oparach spalanego paliwa w połączeniu z wilgotnym powietrzem to nic przyjemnego.

The vast majority of vehicles are scooters, something more sophisticated was leaving on the streets. Zdecydowana większość pojazdów to skutery, z rzadka na ulice wyjeżdżało coś bardziej wyrafinowanego.

I really do not know how people get these motorcycles out of the parking lot. Naprawdę nie wiem, jakim cudem ludzie wyprowadzają te motocykle z parkingu.

The only fragment of the beach that I managed to find. Late in the evening people, tired of the heat, came here to rest. Jedyny fragment plaży, jaki udało się znaleźć. Późnym wieczorem przychodzili tu odpocząć zmęczeni upałem ludzie.

Next to the largest mosque on the island, a park full of greenery, LEDs and benches has been built. Only a quiet hum of engines reaches this place. Obok największego meczetu na wyspie wybudowany park pełen zieleni, led-ów i ławek. Docierał tu cichy szum motorów pędzących wokół wyspy.

Moving in the center of the island requires huge focus. Motorcycles are literally everywhere! The rider from the photography was waiting a few minutes to pass the street. Poruszanie się w centrum wyspy wymaga ogromnego skupienia. Motocykle są dosłownie wszędzie! Rajdowiec ze zdjęcia czekał kilka minut na okienko.

Comments