Full Page Overlay

New York 2021

FRIGID NEW YORK CHŁODNY NOWY JORK

It is difficult to describe my feelings after landing in a country I glorify so much. Airport like many other (JFK), American taxis or Americans themselves - ordinary, everyday life, but so missed after years of waiting for the opening of borders. Trudno opisać uczucia po lądowaniu w uwielbionym kraju. Lotnisko jak wiele innych (JFK), amerykańskie taksówki czy sami Amerykanie - zwyczajna codzienność, jednak tak utęskniona po latach oczekiwania na otwarcie granic.

Walking around, waiting for a fast transport towards Manhattan, you can see signs informing about the need to maintain social distance. Oczekując na drogi, choć szybki transport w stronę Manhattanu, zauważyć można znaki informujące o konieczności zachowaniu dystansu społecznego.

I do not remember any font as good as the one used in New York public transport. Żadnego fontu nie kojarzę tak dobrze, jak tego używanego w Nowym Jorku przez transport publiczny.

Despite the pandemic and fewer tourists, even after a few years after the premiere of "Joker", crowds rushed to the popular stairs. Mimo pandemii i mniejszej ilości turystów, nawet po kilku latach od premiery "Jokera", tłumy ściągały do popularnych schodów.

As a person not particularly expressive, I can not imagine dancing on these stairs. Jako osoba nieszczególnie ekspresywna nie wyobrażam sobie tańczenia na tych schodach.

Portraits of people on a building in the Dumbo district. Portrety ludzi na budynku w dzielnicy Dumbo.

Manhattan Bridge, an extremely popular attraction, a place of action of a great film "Once Upon a Time in America". Manhattan Bridge, niezwykle popularna atrakcja, miejsce akcji świetnego filmu "Dawno temu w Ameryce".

December is quite cold, metro stations are full of homeless. Everyone is sleeping on the floor, while most of the benches are designed in a way that prevents using them as a bed. Grudzień jest dość chłodny, stacje metra pełne są bezdomnych. Wszyscy śpią na podłodze, zasadniczo większość ławek jest zaprojektowana w sposób to uniemożliwiający.

People pass beggars who usually do not hide with their pleas for help. Ludzie mijają żebraków, którzy zwykle nie kryją się ze swoimi prośbami o pomoc.

The famous Grand Terminal Station full of tourists and travelers. There is a neverending tumult. Sławna Stacja Grand Terminal pełna turystów i podróżników, panuje nieustanny tumult.

A characteristic, yellow advertisement was practically everywhere. Charakterystyczna, żółta reklama znajdowała się praktycznie wszędzie.

A distinguishing feature of New York City is constant noise, enhanced by skyscrapers. It's extremely soothing in a strange way. Charakterystycznym elementem Nowego Jorku jest nieustanny szum, wzmagany przez wieżowce. Na swój sposób to szum niezwykle kojący.

Photographer Robert Frank said that something new can be found behind each corner. These words acquire an additional dimension due to his residence in New York. Fotograf Robert Frank powiedział, że za każdym rogiem można znaleźć coś nowego. Te słowa nabierają dodatkowego wymiaru z racji zamieszkiwania przez niego właśnie Nowego Jorku.

New York is a constant chaos. Sounds of sirens, horns, portable speakers and screaming, drugged people. Nowy Jork to nieustanny chaos. Dźwięki syren, klaksony, przenośne głośniki i krzyczący, znarkotyzowani ludzie.

Movement defines that city, frozen skyscrapers seem almost to shake in the rhythm of Manhattan. Ruch definiuje to miasto, zastygłe wieżowce zdają się niemal trząść w rytm Manhattanu.

Sounds of ringtones, music from speakers, dance and noise. Dźwięki dzwonków, muzyka z głośników, taniec i szum.

Free Staten Ferry cruise right next to the industrial zone. Darmowy Staten Ferry przepływa tuż obok strefy przemysłowej.

Illuminated by white light, steel and containers feel soulless. Stal i kontenery oświetlane są bezdusznym, białym światłem.

On the way back you can find an analogous ferry with tourists protruding outside despite the all-encompassing cold. W drodze powrotnej trafić można na analogiczny prom z turystami wystającymi na zewnątrz mimo wszechogarniającego chłodu.

Statue of Liberty late in the evening. Statua Wolności późnym wieczorem.

Yup, the city that never sleeps. Miasto, które nigdy nie zasypia.

New York is a place where the worlds of rich and poverty conflict constantly. Nowy Jork jest miejscem, gdzie nieustannie zderzają się światy bogactwa i biedy.

Manhattan is an absolute leader of Christmas decorations, from which it's hard to hide without closing your eyes. Manhattan jest absolutnym liderem dekoracji świątecznych od których nie da się uwolnić bez zamykania oczu.

The strict center of Manhattan is defined by hustle and bustle, tumult, crowds and hot dogs. Ścisłe centrum Manhttanu definiuje zgiełk, tumult, tłok i hot-dogi.

As it is sometimes said, you can "eat with your eyes". The meal here is special, as the price of entry to the ice rink is horrendous. Jak to się mówi, można "najeść się wzrokiem". Tutaj posiłek jest wyjątkowy, gdyż cena wejścia na lodowisko jest horrendalna.

Cathedral of St. Patric is iconic. That building contrasts with nearby glass and steel offices. Katedra św. Patryka to miejsce ikoniczne, jego bryła niezwykle kontrastuje ze szklanymi blokami.

If I could, I would visit Central Park every day. I love the atmosphere of this place - squirrels running around, people from all parts of the world resting and dozens of runners. Gdybym mógł, odwiedzałbym Central Park każdego dnia. Uwielbiam atmosferę tego miejsca - biegające wiewiórki, odpoczywających ludzi ze wszystkich zakątków świata czy dziesiątki biegaczy.

Dogs roaming in the park effectively deter small rodents. Biegające po parku psy skutecznie odstraszają drobne gryzonie.

Streets rarely become empty. Ulice pustoszeją naprawdę rzadko.

It's very easy to get lost in dozens of blocks and avenues. You stop only when your feet begin to hurt. Bardzo łatwo zagubić się w dziesiątkach przecznic i alejek. Człowiek zatrzymuje się dopiero wtedy, gdy zaczynają piec stopy od wielogodzinnych spacerów.

On another ice rink, lots of people slid, while their families waited at the tables, helping themselves with nearby treats. Na innym lodowisku ślizgało się całe mnóstwo ludzi, podczas gdy w okolicy ich rodziny siedziały przy stolikach, racząc się okolicznymi przysmakami.

I love this photo, it is extremely difficult to run into a group of people wandering an empty street in the heart of "Big Apple". Uwielbiam to zdjęcie, niezwykle trudno trafić na grupkę ludzi wędrującej po pustej ulicy w samym sercu "Big Apple".

Many years ago it could be a peculiar view, now no one is surprised by a man ordering ice cream in winter. Wiele lat temu mógłby to być osobliwy widok, teraz nikogo nie dziwi człowiek zamawiający lody zimą.

I am very proud that I managed to capture such an iconic place without people, contrasting the famous tree with a fragment of a concrete skyscraper. Jestem bardzo dumny z tego, że udało mi się uchwycić tak ikoniczne miejsce bez ludzi, kontrastując sławne drzewko z fragmentem betonowego wieżowca.

Before New Year's Eve the crowd gathered in Central Park waiting for fireworks. Przed Sylwestrem tłum zgromadził się w Central Parku oczekując na fajerwerki.

Cathedral of St. Patrik is quite hard to capture even with the widest lens. Sklepienie Katedry św. Patryka jest nie do uchwycenia nawet najszerszym kątem.

Wax figure of Annie Leibovitz, famous American photographer. Figura woskowa Annie Leibovitz, słynnej amerykańskiej fotografki.

One of the exhibitions at the Museum of Natural History. Jedna z wystaw w Muzeum Historii Naturalnej.

King Kong invites you to visit Empire State Building. King Kong zaprasza do odwiedzenia Empire State Building.

Thanks to the expensive admission ticket, you can join the group of celebrities that visited this popular POI. Dzięki drogiemu biletowi wstępu dołączyć można do grona sław, które odwiedziło popularny punkt.

Blowing one's head off, frosty wind changed my mind about the King Kong movie, where the actress stands on the top of a skyscraper in a dress. Hollywood is truly a dream factory. Urywający głowę, mroźny wiatr odmienił moje spojrzenie na film o King Kongu, gdzie aktorka stoi na szczycie wieżowca w samej sukience. Hollywood to faktycznie fabryka snów.

Painting by Caravaggio in MET. Obraz Caravaggio w MET.

For the first few minutes, I didn't care about any of the animals in the Central Park Zoo. The temperature in the tropicarium is quite high, which allowed me to come back to the living after a few hours on New York's frost. Przez kilka pierwszych minut to nie zwierzęta były największą atrakcją ZOO w Central Parku. Temperatura w tropikarium jest dość wysoka, co pozwoliło wrócić do żywych po kilku godzinach na nowojorskim mrozie.

The New York district of Greenwich is full of decorative sites and well-kept tenements. The pavements are clean and wide, there are no crowds characteristic of the center Manhattan. Nowojorska dzielnica Greenwich pełna jest ozdobnych witryn i zadbanych kamienic. Chodniki są czyste i szerokie, nie ma tłumów charakterystycznych dla centrum.

If only the United States were more affordable to a human from Europe, I would like to live on the corner of these two streets. Gdyby tylko Stany Zjednoczone były bardziej przystępne dla człowieka z Europy, chętnie zamieszkałbym na rogu tych dwóch, zbiegających się ulic.

It is difficult to come across anyone on a freezing evening. Only between the buildings, the wind slows enough not to discourage from walks. Mroźnym wieczorem trudno natrafić na kogokolwiek. Tylko między budynkami wiatr ustaje na tyle, by nie zniechęcić do spacerów.

Metro going towards Brooklyn and Coney Island passes Brighton station. Metro jadące w stronę Brooklynu i Coney Island mija stację Brighton.

In the era of pandemic, the Brooklyn Aquarium was practically deserted. W dobie pandemii, akwarium na Brooklynie było praktycznie opustoszałe.

Watching New York at sunset is worth every penny. Oglądanie Nowego Jorku z wieżowca podczas zachodu słońca warte jest każdych pieniędzy.

Only about this time, soulless steel, glass and concrete towers take on unusual charm. Tylko o tej porze bezduszne wieże ze stali i szkła nabierają nietypowego uroku.

Manhattan panorama a moment before total sunset. Panorama Manhattanu na chwile przed całkowitym zachodem słońca.

The Vessel attraction, closed because of too many people commiting suicide by jumping from the top. Atrakcja Vessel, zamknięta do odwołania z powodu zbyt dużej ilości samobójców, rzucających się z budowli.

Comments