Full Page Overlay

Sri Lanka 2022

BITTERSWEET SRI LANKA SŁODKO-GORZKA SRI LANKA

Sri Lanka aroused quite mixed feelings in me.A huge crisis rolling the country, a few-hour blackout every day, limited fuel, huge moisture and high temperature. Not to speak about strange behaviors of the local people. Sri Lanka wzbudziła we mnie dość mieszane odczucia. Ogromny kryzys toczący kraj, kilkugodzinne blackouty każdego dnia, limitowane paliwo, ogromna wilgoć i wysoka temperatura. Nie mówiąc już o dziwnych zachowaniach lokalnych.

In incredibly cheap trains you have to be ready to stand. Stand in a crowd, without air conditioning, with many people staring at anyone who performs the smallest movement. The good thing is that the Lankan people, getting ready to exit, make eye contact, indicating the chosen location on which one will be able to sit in a moment. W niewiarygodnie tanich pociągach trzeba być gotowym na stanie. Stanie w ścisku, bez klimatyzacji, z tłumem ludzi wpatrzonych w każdego, kto wykona najmniejszy ruch. Dobrą rzeczą jest to, że szykujący się do wyjścia Lankijczycy na chwilę zawierają kontakt wzrokowy, wskazując wybrańcy miejsce, na którym za chwilę będzie mógł usiąść.

After visiting Sri Lanka, I managed to draw simple statistics. There is a 50% chance that the fan will be turned on - just like that. Po wizycie na Sri Lance udało mi się wyciągnąć prostą statystykę. Jest 50% szans, że wiatrak będzie włączony - po prostu.

Cars are a relatively rare view in Sri Lanka. Most prefer to ride scooters or their modified, hooded version called tuk tuk. Samochody są stosunkowo nieczęstym widokiem na Sri Lance. Większość woli jeździć skuterami lub ich zabudowaną wersją zwaną tuk tuk.

In the picture, two typical tuk tuks. They rest in the greenery after a day of hard work in unbearable temperatures. Nature positively affects them, reducing the amount of fuel burned. Na zdjęciu dwa rasowe tuk tuki. Odpoczywają pośród zieleni po całym dniu ciężkiej pracy w nieznośnych temperaturach. Obcowanie z naturą pozytywnie wpływa na nie, zmniejszając ilość spalanego paliwa.

Remains of coconuts dry in the morning sun. Pozostałości po kokosach schną w porannym słońcu.

Bay in the morning, waiting for the expedition in search of whales. As it turned out later, fauna gave way to fight with vomiting. Zatoka o poranku w oczekiwaniu na ekspedycję w poszukiwaniu waleni. Jak się później okazało, fauna ustąpiła walce z wymiotami.

Fortunately, there is a widely available medicine for sea disease - Coca Cola. It was even served by the owners who did everything to make sure no one vomited on the deck. Na szczęście istnieje powszechnie dostępny lek na chorobę morską - Coca Cola. Tą podawali nawet sami właściciele, którzy robili wszystko, aby nikt nie zażygał pokładu.

A huge advantage of the trip is the early time that you have to appear on the spot. Sunrise is one of the best moments for the photographer. Ogromną zaletą wycieczki jest wczesna pora, o której trzeba się stawić na miejscu. Wschód słońca to jedna z najlepszych chwil dla fotografa.

"Hunting" for sea animals consists of constant flowing from the point to point, communicating with other ships and talking to fishermen. If only someone noticed a disturbance on the waves, the ship immediately turned in a given direction. "Polowanie" na morskie zwierzęta polega na nieustannym płynięciu od punktu do punktu, komunikowanie się z innymi statkami oraz zagadywanie do rybaków. Jeśli tylko ktoś zauważył nierówności na falach, łajba natychmiast skręcała w danym kierunku.

The ship's beak was filled with people as soon as the curious dolphins began to jump out of azure water. Dziób statku zapełnił się ludźmi, jak tylko zaciekawione delfiny zaczęły wyskakiwać z lazurowej wody.

As a prize of consolation for the lack of whales, two turtles appeared out of the blue. To the delight of tourists, a male floated on the surface while copulating with a female. It was quite difficult to see from a distance on how it dealt with maintaining his lover beneath him. As it turned out, it was one claw stuck under her skin, so that the she remained on the spot. Jako nagroda pocieszenia za brak wielorybów pojawiły się dwa żółwie. Ku uciesze turystów, na powierzchni unosił się samiec w trakcie kopulacji z samicą. Dość trudno było zauważyć z odległości, w jaki sposób poradził sobie z utrzymaniem w miejscu swojej wybranki. Jak się okazało, wystarczył jeden pazur wbity pod skórę, by towarzyszka pozostała na miejscu.

Beaches on Sri Lanka are full of tourists from Russia. Other words than "haraszo" are rare. Plaże na Sri Lance pełne są turystów z Rosji. Rzadko słychać tam inne słowa niż "haraszo".

You have to admit simple, yet pretty attractive approach to the decor of the restaurant areas. In many countries such places look awfully and they're full of kitsch. Nie można odmówić oszczędnego, ale dość atrakcyjnego podejścia do wystroju obszarów restauracyjnych. W wielu krajach takie miejsca to festiwal kiczu i żenady.

Buddha figures are placed virtually every step. Figury Buddy rozstawione są praktycznie co krok.

Lankin, decorated buses are a symbol of irritation, anger and struggle for survival. Low price is a definite advantage. Speeding over 80 km/h on a turn and violent braking at the sight of elephant is not. Lankijskie, udekorowane autobusy to dla mnie symbol irytacji, złości i walki o przetrwanie. Niska cena to zdecydowana zaleta. Wjechanie w zakręt z prędkością powyżej 80 km/h i gwałtowne hamowanie na widok słonia już nie.

Devotional articles of all kinds can be found practically everywhere, even at a tree. Dewocjonalia wszelkiego rodzaju można znaleźć praktycznie wszędzie, choćby pozostawione przy drzewie.

There are plenty of places where children train cricket. Sri Lanka is one of the countries that won Cricket World Cup. I also noticed a certain tendency, where sport is particularly popular in poorer countries. Ultimately, this is a way of exit from a difficult situation, if successful. Na wyspie znajduje się mnóstwo miejsc z dziećmi trenującymi grę w krykieta. To jeden z krajów, który wygrał Cricket World Cup. Zauważyłem też pewną tendencję, gdzie pośród młodzieży w biedniejszych krajach szczególnie popularny jest sport. Ostatecznie to jakaś droga wyjścia z trudnej sytuacji, o ile osiągnie się sukces.

"Lanki cat"... or just a valer that you can meet virtually everywhere. "Kot lankijski"... czy też po prostu waran, którego można spotkać praktycznie wszędzie.

Blood in me starts to boil on any thought of Lankan buses. One of the ticket sellers did not give a receipt, raising the price artifically. This, however, was nothing compared to another local guy that was sleeping behind my wife's seat. Everything was normal until he slipped his hand into the crack under the back of the seat and began to put it on the back of my wife. Idiot did not expect that everyone would start looking at him with disgust. He pretended to be stupid, staring thoughtlessly when I screamed and called him a pervert. He was very lucky that a moment later was his stop. Krew zaczyna mi wrzeć na temat lankijskich autobusów. Jeden ze sprzedawców nie dał paragonu, podnosząc sztucznie cenę. To jednak nic przy innym lokalsie, który spał za siedzeniem mojej żony. Wszystko było normalnie do czasu, gdy wsunął dłoń w szparę pod oparciem i zaczął macać ją po tyłku. Idiota nie spodziewał się tego, że zaraz zacznie patrzeć na niego z obrzydzeniem cały autobus. Udawał głupiego, gapiąc się bezmyślnie, gdy krzyczałem, że jest zboczeńcem. Miał duże szczęście, że chwilę później był jego przystanek.

A peacock gaines the title of "Lankan chicken". You can see them virtually everywhere, usually walking on the fields. Nobody pays special attention to them, although they strongly attract the eye of tourists. Miano "kurczaka lankijskiego" zyskuje paw. Spotkać je można praktycznie wszędzie, zwykle chodzą po polach. Nikt nie zwraca na nie szczególnej uwagi, choć zdecydowanie przyciągają oko turystów.

Returning in the late evening, I heard characteristic squeaks above my head. A bit further, the whole tree shook and put out these types of sounds. There are a lot of bats on Sri Lanka, capable of spreading wings up to 1.7 meter. If you were to put one on the side, it would be higher than me. Wracając późnym wieczorem, usłyszałem charakterystyczne piski nad głową. Nieco dalej całe drzewo trzęsło się i wydawało osobliwe dźwięki. Sri Lankę okupuje całe mnóstwo nietoperzy, których rozpiętość skrzydeł sięga do 1,7 metra. Gdyby postawić jednego na boku, to byłby wyższy ode mnie.

Road to Safari in Yala National Park. The driver did not speak too much, because he did not only know English too well, but he also stuttered, feeling slightly ashamed. Droga na Safari w Yala National Park. Kierowca nie mówił zbyt dużo, gdyż nie tylko nie znał angielskiego za dobrze, ale również jąkał się, nieco się tego wstydząc.

Such a view is offered to tourists waiting at 6 AM for the park opening. Taki widok oferowany jest turystom czekającym o 6 rano na otwarcie parku.

In a small lake, the ox was cooling himself, slowly walking towards the shore. W niewielkim jeziorze chłodził się wół, niespiesznie krocząc w stronę brzegu.

Yala National Park is primarily hundreds of bird's specimens - from nightingales to eagles. Yala National Park to przede wszystkim setki okazów ptactwa - od słowików po orły.

He sat on the tree, scanning the area in search of a partner. Paw przysiadł na drzewie, skanując teren w poszukiwaniu partnera.

From a certain point of view, the peacock is a bit reminiscent of a distant, much more attractive cousin called cassowary. Thankfully, it cannot deal fatal kicks... Z pewnego punktu widzenia paw nieco przypomina dalekiego, dużo bardziej atrakcyjnego kuzyna kazuara. Nie ma jednak śmiercionośnych odnóży...

An ox a few meters away closely watched our Jeep, ready to escape at any moment. Wół oddalony o kilkanaście metrów bacznie przyglądał się Jeepowi, gotowy na ucieczkę w każdej chwili.

This animal was especially skittish, even though it stood several dozen meters from the vehicle. To zwierzę było szczególnie płochliwe, znajdowało się kilkadziesiąt metrów od pojazdu.

The vast majority of animals spent the hot day in water. Zdecydowana większość zwierząt spędzała upalny dzień w wodzie.

The park is filled with dozens of marabutes, which usually occupy the wetlands in search for a frog. Park wypełniają dziesiątki marabutów, które zwykle okupują podmokłe tereny w poszukiwaniu żab.

I did not sleep too long, so I quickly dozed off from boring and bumpy road. I stared thoughtlessly into the forest through half-opened eyes that suddenly hanged at a leopard. I immediately whispered "Look!", loud enough for others to turn the same way. First of all - everyone with delight stared at the animal. Secondly - the driver from now on stopped stuttering, boasting to everyone along the way about the discovery. Thirdly - Leopard looked with interest only for a brief moment, which I managed to capture. Nie spałem zbyt długo, więc szybko wzięło mnie znużenie od nudnej i pełnej wybojów drogi. Gapiłem się bezmyślnie w las przez półprzymknięte oczy, które nagle zatrzymały się na lamparcie. Momentalnie wyszeptałem "Look!", ale na tyle głośno, by każdy się odwrócił. Po pierwsze - wszyscy z zachwytem wpatrywali się w zwierzę. Po drugie - kierowca od tej pory przestał się jąkać, chwaląc się wszystkim po drodze odkryciem. Po trzecie - lampart tylko przez chwilę patrzył z zainteresowaniem, co udało mi się uchwycić.

Then the leopard has made his way around our car without even looking on it. Safari Jeeps are open, so there was no problem for it to join us. Fortunately, it was aware of the fact that we would not be able to pass through the thick forest with our Jeep, so he walked further silently, stopping for a moment before jumping in lush thickets. Następnie lampart obszedł nasz samochód, nie zwracając na niego najmniejszej uwagi. Jeepy na Safari są odkryte, więc nie było problemu, by do nas dołączył. Na szczęście świadomy tego, że nie przejedziemy przez gęstwinę, bezszelestnie kroczył dalej, zatrzymując się na chwilę przed skokiem w bujne zarośla.

Oasis of peace in the form of an alligator. Oaza spokoju w postaci aligatora.

Running into a leopard was a huge luck, although an elephant with a small child also brought a lot of joy. Ogromnym szczęściem było trafienie na lamparta, choć równie dużo radości sprawił słoń z małym słoniątkiem.

The elephant clearly felt a bit anxious, clinging to the leg of a powerful mammal. Słonik wyraźnie czuł się niepewnie w sąsiedztwie turystów, kurczowo trzymając się nóg potężnego ssaka.

Safari birds turned out to be quite hard to capture. They simply burst out laughing that a person, who paid a few hundred zlotys for a visit, decided to take pictures of them. Dużą trudnością okazało się uchwycenie w Safari ptaków, które właśnie pękały ze śmiechu, że to im robi zdjęcie osoba, która za wizytę zapłaciła kilkaset złotych.

The monkeys with black faces behaved the best. Their opposite, monkeys with red faces, just look for anything to steal. Zachowaniem wygrały małpy z czarnymi twarzami. Ich przeciwieństwo, małpy z czerwoną twarzą, tylko patrzą, co ukraść.

Buddha is not only placed on the roads or on trees. Here, it is next to the railway station, located in a separate building. Budda nie tylko umieszczany jest przy drodze czy na drzewach. Tutaj, obok stacji kolejowej, znajduje się w osobnym budynku.

Although I tried absolutely everything to do the best possible photo of Nine Arch Bridge, only this one is relatively good. Shortly after taking this photograph, I went downstairs, where I waited for a train for a few hours. When the twilight fell, the only thing remaining was to return with a flashlight to a nearby tuk tuk position. Choć próbowałem absolutnie wszystkiego, by zrobić możliwie najlepsze zdjęcie Nine Arch Bridge, tylko to relatywnie mi się podoba. Tuż po wykonaniu tej fotografii zszedłem na dół, gdzie kilka godzin czekałem na pociąg. Gdy zapadł zmierzch, pozostał powrót z latarką do pobliskiego stanowiska z tuk-tukami.

Driving a tuk-tuk on a road that's bumpy and full of holes is a nightmare! Staying inside the vehicle requires huge focus. Taking pictures complicates the whole thing twice. It got even worse with the need to replace the battery and memory card while clinging onto the handrail. Jazda tuk-tukiem po wyboistych i pełnych dziur wzgórzach to koszmar! Utrzymanie się wewnątrz pojazdu wymaga ogromnego skupienia. Robienie zdjęć komplikuje całość dwukrotnie. Całości obrazu dopełnia trudność wymiany baterii i karty pamięci, jedną ręką trzymając się ruchomej poręczy.

People collecting tea leaves on the fields can be seen in many places around the city of Elia. Ludzi zbierających liście herbaty na polach można zauważyć w wielu miejscach dookoła miasta Elia.

Next to a busy road, opposite to a booth with food, locals arranged a colorful temple. Obok ruchliwej drogi, na przeciwko budki z jedzeniem, lokalni ustawili kolorową świątynię.

A steep road uphill led to some homes - in this situation, only tuk tuk could be used to deliver large amounts of groceries. Do niektórych domów prowadzi stroma droga pod górę - w takiej sytuacji zakupy wwieziemy tylko tuk-tukiem.

The train in Elia enters the platform. It drives through a really phenomenal area, full of greenery and endless fields of plants, winding through the hills. The cost of such a journey is a few zlotys for a higher class. Higher class means a reserved seat and/or air conditioning in the form of fans. Pociąg w Elia właśnie wjeżdża na peron. Jedzie on przez naprawdę zjawiskowy obszar, pełen zieleni i niekończących się pól roślin, wijących się po wzgórzach. Koszt takiego przejazdu to kilka złotych za wyższą klasę. Wyższa klasa oznacza miejsce siedzące i/lub ewentualnie klimatyzacja w postaci wiatraków.

Looking out of the the window, I usually saw the same people. Legs of some, sitting in the door, did not change the position throughout the entire road! Wyglądając za okno widziałem zwykle te same osoby. Nogi niektórych, siedzących w drzwiach, nie zmieniały pozycji przez całą drogę!

There are no barriers or restrictions related to the surroundings of trains. Sometimes it was possible to make a high five from the window without any problem. Nie ma jakichkolwiek barierek czy ograniczeń związanych z otoczeniem pociągów. Czasem dało się bez problemu przybić piątkę z okna.

Although the technology the train was built on was not contemporary, the vehicle achieved a dizzying speed. The metal buzzed, doors were constantly opening, and the wheels clattered, causing a headache. At least there was no diesel stink, that was used by the locomotive. Choć technologia wykonania pociągu zdecydowania nie była współczesna, osiągał on zawrotną prędkość. Metal brzęczał, drzwi nieustannie otwierały się, a stukot kół przyprawiał o ból głowy. Przynajmniej nie było czuć smrodu diesla, którym napędzana była lokomotywa.

Although trains drive relatively often and did so for many years, everyone stopped, watched and waved, if only someone did a gesture. Choć pociągi jeżdża stosunkowo często i od wielu lat, wszyscy po drodze zatrzymywali się, przyglądali i machali, jeśli tylko ktoś wykonał gest.

Laughing monks, in the eyes of the cameras, waved at the passengers. Roześmiani mnisi w "błysku fleszy" machali do pasażerów.

Shooting the hills from the train speeding on a turn is a huge challenge. You have to win not only with a constantly changing composition and a blurred image as a result of a large speed, but also an additional vector of movement when overcoming the bend. Fotografowanie wzgórz z pędzącego na zakręcie pociągu to ogromne wyzwanie. Trzeba wygrać nie tylko z nieustannie zmieniającą się kompozycją i poruszonym obrazem w wyniku ogromnej prędkości, ale również dodatkowym wektorem ruchu podczas pokonywania zakrętu.

It can't be without mentioning the absolute worst time of day to take pictures - afternoon, 12 o'clock. A sufficiently wide dynamic range of the camera allowed me to recover the missing details in light parts. Thankfully, a cloud came to the rescue, slightly dispersing the ruthless rays of the sun. The bad thing is that due to moisture, some knobs on my camera locked, forcing me to use a huge amount of power to change any setting. Nie wspomnę o absolutnie NAJGORSZEJ porze na robienie zdjęć, czyli samym południu, okolica godziny 12. Wystarczająco szeroki zakres dynamiczny aparatu pozwolił mi wyciągnąć brakujące szczegóły w jasnych partiach. Na ratunek przyszło też zachmurzenie, które nieznacznie rozproszyło bezlitosne promienie słońca. Na domiar złego, z powodu wilgoci przyblokowały mi się niektóre pokrętła, przez co musiałem używać ogromnej siły, by zmienić nastawy.

The city of Kandy is read as "Kendi" by locals. There is nothing sugary in it. It's a habitat of thousands of birds that basically bomb the streets with poo. Miasto Kandy czytane jest jako "Kendi" przez lokalnych. Nie ma w nim jednak nic cukierkowego. To siedlisko tysięcy ptaków, które o-kup-ują ulice.

Temple of the Sacred Tooth Relic Świątynia Zęba w Kandy

The center is full of trees, unfortunately, being an ideal place for screaming crows and rooks. By the way, on the right side you can see a lit, huge Buddha that is on the hill. Centrum jest pełno drzew, będąc niestety idealnym miejscem dla skrzeczących wron i gawronów. Swoją drogą, po prawej stronie widać oświetlonego, ogromnego buddę, który znajduje się na wzgórzu.

Closeup on a Buddha towering over the noisy city. Zbliżenie na buddę górującego nad hałaśliwym miastem.

A small Buddha figurine next to a foot of an enormoous one. Mała figurka buddy przy stopie dużo większej.

Although monkeys with red faces are very active, I managed to capture the moment when two of them stopped to show each other affection by picking out the bugs. Choć małpy z czerwonymi twarzami są bardzo ruchliwe, udało mi się uchwycić moment, gdy dwie z nich przystopowały, by okazać sobie czuły gest iskając wzajemnie pasożyty.

A failed attempt of hiding behing a plant. Nieudana próba ukrycia się za pomocą listowia.

The remnants of sanctuaries in Polonnaruwa. Pozostałości świątyń w Polonnaruwa

I rolled on the ground trying to capture this extremely lively butterfly. Only one photo, done a moment before its departure, proved good enough among hundreds of taken. Tarzałem się po ziemi, próbując uchwycić tego niezwykle ożywionego motyla. Na kilkadziesiąt zdjęć udało się tylko jedno, zrobione na moment przed odlotem.

Although the area of monuments in Polonnaruwa primarily consists of structures and statues, it was enough to slightly get off the main route to find really charming places. This would not be possible with tuk tuk drivers who occupy the road to the park in dozens. Going on foot you're constantly nagged, honked at, drivers stop, offer their services for "low" price and finally laugh at you after saying you'll walk the park. Walk 4 to 5 kilometers! From that moment I just started to mislead the drivers, ask for strange requests or routes, so that they would not only leave me alone, but also get a bit of what they give. Nightmare! Choć obszar zabytków w Polonnaruwa to przede wszystkim budowle i statuy, wystarczyło nieco zboczyć z głównego szlaku, by znaleźć się w urokliwych miejscach. Nie byłoby to możliwe z kierowcami tuk-tuków, których, na drodze do parku, są dziesiątki. Idąc pieszo NON-STOP ktoś trąbi, zatrzymuje się, nagabuje i śmieje się w twarz, gdy słyszy o planach przejścia parku na pieszo. Całych czterech czy pięciu kilometrów! Od tamtej chwili wszyscy taksówkarze (tuksówkarze?) byli przeze mnie wkręcani, wkurzeni odjeżdżając po usłyszeniu absurdalnej trasy czy pomysłu. Koszmar!

Finally, tropical rain reached the park. Waiting under a storefront, I observed monkeys planning thefts. As soon as the owners turned back, the monkeys went to the bags, smoothly opening them and checking the contents. They scaredly escaped to trees, where they got wet again, waiting for people's inattention. W końcu do parku dotarł prawdziwy, tropikalny deszcz. Czekając pod daszkiem sklepu, obserwowałem małpy planujące kradzieże. Jak tylko właściciele na sekundę się odwrócili, małpy podbiegały do toreb, sprawnie otwierając je i sprawdzając zawartość. Odstraszone uciekały na drzewa, gdzie mokły, czekając na nieuwagę ludzi.

The rain subsided after two hours. Unfortunately, it did not get colder at all, and when the water began to evaporate, moisture achieved its peak. Deszcz ustąpił po dwóch godzinach. Niestety, wcale nie zrobiło się chłodniej, a gdy woda zaczęła parować, wilgotnosć osiągnęła zenit.

Details of an ancient Buddhist temple. Detale prawdawnej świątyni buddyjskiej.

On the road from the park stood a wet specimen of a local fauna, watching me, step by step, as I approached with the barrel of the camera targeted towards it. Na drodze z parku stał mokry okaz lokalnej fauny, czujnie patrząc na mnie, krok po kroku zbliżającym się z lufą aparatu.

When I crossed the invisible line of personal space, the bird escaped in the wilderness, enabling me to catch it in flight, succeeding by pure luck. Gdy przekroczyłem niewidzialną linię przestrzeni osobistej, ptak uciekł w dzicz, umożliwiając mi złapanie go w locie, co cudem się udało.

Waran reaches for something tasty using his tongue. Waran sięga po kąsek długim jęzorem.

In the capital, Colombo, the kite parade took place. Hundreds of people from the city came to the site, buying cotton candy or sweets. Moments later, I jumped to the bus going to the train station. I stood in the open, rear door, miraculously avoiding death on the turns. I held the railing tightly, counting on that it will not get loose. For some, it could be an adventure, personally I had enough of risking my life to shorten the trip with heavy backpack. From the train station to the airport by train and then... back to Poland! W stolicy, Colombo, odbywała się parada latawców. Na miejsce przybyły setki ludzi z miasta, kupując watę cukrową czy słodycze. Chwilę później wskoczyłem do autobusu jadącego na dworzec. Stałem w otwartych, tylnych drzwiach, cudem unikając śmierci na jednym z zakrętów. Kurczowo trzymałem barierkę, licząc na to, że nie poluzuje się. Dla niektórych mogłaby to być przygoda, osobiście miałem już dosyć ryzykowania życiem, by nie iść kilku kilometrów z ciężkim plecakiem. Po dotraciu do stacji pociągowej prosta droga na lotnisko, a stamtąd... z powrotem do Polski!

Comments