Full Page Overlay

the beauty of iceland

THE BEAUTY OF ICELAND PIĘKNO ISLANDII

Despite the August season and the afternoon hours, the first exit from the airport in Keflavik surprised us with its coldness, forcing us to immediately put on our jackets. Mimo sierpnia i popołudniowych godzin, tuż po wyjściu z lotniska w Keflaviku uderzył nas chłod, zmuszając do natychmiastowego założenia kurtek.

Bridge on the road to Þingvellir. Most w drodze na Þingvellir.

Cracks at the junction of tectonic plates in Þingvellir. Pęknięcia na styku płyt tektonicznych w Þingvellir.

After a very cold night in the wild, the morning did not surprise with more of that cold weather and an incredible view on clouds that almost seemed to be touching the earth. Po chłodnej nocy w dziczy, poranek nie zaskoczył wzrostem temperatury. W ramach rekompensaty niezwykły widok na chmury praktycznie stykające się z ziemią.

It was quite hard to hitch a ride early in the morning, as there was pretty much nobody going our way. Niełatwo było złapać stopa o poranku, kiedy to drogi są praktycznie puste.

As we progressed further through Iceland, a driver left us halfway from Reykjavik to our next destination. Na początku drogi dookoła Islandii kierowca zostawił nas w połowie drogi między Rejkavikiem i kolejnym celem.

Despite the fact that Hvalfjörður was very impressive, the stream to which the highest waterfall flowed turned out more interesting. Pomimo faktu, że Hvalfjörður robi wrażenie, strumień prowadzący do najwyższego wodospadu okazał się znacznie bardziej interesujący.

Hraunfossar can only be seen from one point of view, although my attention was diverted from it by three Italians who, when asked about a ride, could not believe that I am not their compatriot. Hraunfossar widać tylko z jednego punktu widzenia, choć moją uwagę od niego odciągnęło trzech Włochów, którzy, zapytani o podwiezienie, nie mogli uwierzyć, że nie jestem ich rodakiem.

Traveling further north, we stopped in Akureyri. On the spot, Father Adam, whom we met at a mass in a small church, took care of us. We only spent two nights at his place, as he was going on vacation. Dalej na północ zatrzymaliśmy się w Akureyri. Na miejscu, Ojciec Adam, którego spotkaliśmy w małym kościele, postanowił nas przygarnąć. Spędziliśmy raptem dwa dni u niego, gdyż wybierał się na wakacje.

Father took us with him to a nearby christmas house, were we could accustom ourselves with i.e. Grýla - a giantess that cooks mischievous children in a large pot. Ksiądz zabrał nas ze sobą do pobliskiego domku świątecznego, gdzie mogliśmy przywitać się m.in. z Grýla - gigantką, która gotuje niegrzeczne dzieci w wielkim garze.

Grýla could be found hidden in a rock, so that it wouldn't reach any of the visitor's children. Grýla ukryta jest za skałą, by uniemożliwić jej złapanie odwiedzających domek dzieci.

The place was full of old clocks, christmas trinkets and many other well-crafted things. Na miejscu było pełno starych zegarów, świątecznych błyskotek i wielu innych, ręcznie robionych rzeczy.

Even though the place seemed quite small from the outside, it turned out to be two story - with one floor beneath the surface. Pomimo tego, że miejsce wydawało się z zewnątrz dość niewielkie, wewnątrz składało się z dwóch pięter - jedno z nich pod ziemią.

A very nice touch was that the interior seemed quite messy - it wasn't like many other shops that try to look as clean as possible. Dość przemyślanym pomysłem okazał się nieporządek - znacznie wyróżniając domek na tle innych sklepów, gdzie wszystko jest ułożone pod linijkę.

Outside of the christmas house one could find a miniature version of houses with grass covered roofs, which could also be found around the island. Na zewnątrz świątecznego domku stała miniaturowa wersja domów z dachami pokrytymi trawą, które można znaleźć na wyspie.

Even in a town as small as Akureyri, you could easily find artistic installation on the streets. Nawet w mieście tak małym jak Akureyri, ulice wypełnione są instalacjami artystycznymi.

A Lutheran church named Akureyrarkirkja. Luterański kościół - Akureyrarkirkja.

External swimming pool in Akureyri - there are a couple of pools here, however the most important are the ones with very high temperatures that helps you to harden yourself from cold temperatues. Just one visit is enough to bear the cold much better. Zewnętrzny basen w Akureyri. W niektórych oczkach temperatura potrafi być naprawdę wysoka, co pozwala na hartowanie ciała. Wystarczy jedna wizyta, by radzić sobie z zimnem o wiele lepiej.

It's quite to hard to find an area with multiple trees such us in the park here. Dość trudno znaleźć na Islandii obszar z wieloma drzewami.

Not far from Akureyri, Goðafoss can be easily reached just by short distance off the road. Goðafoss, znajdujący się niedaleko Akureyri, wymaga przejścia raptem kilkuset metrów od głównej drogi.

One of the town that we were recommened was Husavik - it's very tiny, however there are lots of boats that belong to the fisherman. Jedno z miast, które nam polecono, to Husavik. Jest malutki, choć pełen łodzi należących do lokalnych rybaków.

Just a bit north of Husavik we've run into an incredible hot tub placed outside - next to the tub one could find a place to change clothes and leave belongings. Nieco na północ od Husaviku natrafiliśmy na balię z gorącą wodą. Tuż obok stał kontener, w którym można było przebrać się i zostawić rzeczy.

As Husavik is situated on the northern part of the island, it's just next to the Arctic Ocean. Jako że Husavik znajduje się w północnej części wyspy, leży tuż obok Oceanu Arktycznego.

3

Ásbyrgi is one of a kind canyon that's has a real forest, which is quite uncommon on the island. Ásbyrgi to jedyny w swoim rodzaju kanion z prawdziwym lasem, co jest dość rzadkie na wyspie.

It almost felt like entering a dream like place, even though it's a completely normal forest in multitude of other countries. Mimo tego, że jest zwykły las, miał w sobie coś ze snu.

Everything felt otherworldly, almost like the forest was planted by some extraterrestrial form. Miejsce wydawało się nie z tego świata, tak jakby las w tym pustkowiu stworzyła obca cywilizacja.

Dettifoss, known as one of the most powerful waterfalls in Europe, looks gigantic compared to a person. Dettifoss, znany jako jeden z najsilniejszych wodospadów w Europie, był ogromny w porównaniu do ludzkiej postaci.

The closer you get to the waterfall, the more you're soaked - a lot of water splashes up from the bottom. Poziom zamoczenia rósł wraz z malejącą odległością od wodospadu - rozbryzgująca się woda sięgała naprawdę daleko.

A close-up of the waterfall looks furious compared to barely moving foliage. Wodospad z bliska wygląda wściekłe w porównaniu do martwej roślinności.

With such a huge amount of water and bright sun it's almost certain to see a rainbow. Kolosalny wodospad i ostre słońce to recepta na tęczę.

Having left Dettifoss, we headed south of the island to the friars who lived off the beaten track. They welcomed us with open arms, fed us, and the next day we continued our journey. Po opuszczeniu Dettifoss, ruszyliśmy na północ wyspy do zakonników żyjących z dala od cywilizacji. Przywitali nas z otwarymi ramionami, nakarmili, a następnego dnia ruszyliśmy w dalszą podróż.

Most of the time the south of the island was foggy and cold with occasional rains. Waiting for a car became more and more difficult as their number on the roads dropped drastically. Większość czasu południe wypsy jest zamglone i chłodne z okazjonalnym deszczem. Trudno w takich warunkach czekać na złapanie stopa, tym bardziej, że ilość pojazdów drastycznie spadła.

The only view left were the foggy peaks of the moss-covered rocky mountains. Okolica zmieniła się na zamglone, pokryte mchem, kamieniste wzgórza.

There were sheep along the coast, just a few out of several hundred thousand on the island. Wzdłuż wybrzeża można spotkać nieco owiec z kilkuset tysięcy żyjących na wyspie.

At times, the view through the windows of the car was like visiting the moon. Chwilami można było odnieść wrażenie, że jest sięna księżycu.

Horses in Iceland are quite unusual due to their short stature and unusually adapted legs, which make it easier to move around difficult terrain. Konie na Islandii są dość nietypowe z racji drobnej postury i nietypowych odnóż, które pomagają im poruszać się po trudnym terenie.

In the vicinity of the glacier there is a lake with its pieces and occasional seals, which usually hide from curious tourists. W okolicy lodowca znajduje się jezioro z kawałkami lodu i fokami, które zwykle ukrywają się przed ciekawskimi turystami.

For the right amount of money, you can go on a "ride" on the lake. Za odpowiednią kwotę można "przejechać" się po jeziorze.

The glacier tongue seen from the road makes a colossal impression. Jęzor lodowca widziany z poziomu ulicy sprawia ogromne wrażenie.

At one point, an unusual driver stopped and he transported us with his vehicle with colossal tires (like in a monster truck). Outside the window, we could admire the moss-covered area. W pewnym momencie zabrał nas na stopa kierowca z nietypowym pojazdem przypominającym monster truck. Za oknem można było podziwiać pokryty mchem obszar.

After a terribly freezing night right on the seashore, an older French couple took us with them. First stop - puffins. Po koszmarnie mroźnej nocy na brzegu oceanu, para starszych Francuzów zabrała nas ze sobą. Pierwszy przystanek - maskonury.

The area around the puffins was extremely varied. Obszar wokół maskonurów był naprawdę zróżnicowany.

A couple of lone, rocky cliffs could be seen from the rock the puffins were at. Z poziomu obszaru, gdzie przebywały maskonury, widać kilka samotnych, kamienistych klifów.

We drove further into the center of the Iceland, trying to get as close to the active volcano as possible. There were multiple signs around the road that informed what to do in case of eruption. Pojechaliśmy w głąb wyspy, próbując dostać się najbliżej jak się dało do aktywnego wulkanu. Po drodze stały znaki informujące o tym, co zrobić w przypadku erupcji.

Small mountain on the way to the volcano stood by the road. Po drodze do wulkanu stała mała góra.

The landscape on the volcano looked almost like the one on the moon. Krajobraz wulkaniczny przypomina księżyc.

On our way back we've run into some of the Icelandic horses, casually strolling while being led by a couple. W drodze powrotnej trafiliśmy na niespiesznie wędrujące, islandzkie konie.

Gulfoss is quite an impressive waterfall, surely taking place right after Dettifoss. Gulfoss jest naprawdę imponujący. Można go uplasować tuż za potężnym Dettifoss.

The geyser area relatively close to Reykjavik was filled with tourists waiting for water discharges. Obszar z gejzerami jest relatywnie blisko Reykjaviku, skąd przyjechało mnóstwo turystów oczekujących na wyrzut.

Everyone stood in silence with cameras in hand waiting for the discharge. Wszyscy stali w ciszy z aparatami gotowymi na wystrzelenie gorącej wody.

Getting close to the end of the visit, the sun turned up and the warm, cozy light filled the area. Tuż przed końcem podróży pojawiło się słońce wypełniając okolicę ciepłym światłem.

Comments