Full Page Overlay

Through Israel and Palestine

THROUGH ISRAEL AND PALESTINE PRZEZ IZRAEL I PALESTYNĘ

The road just outside of the airport that leads to the city of Eilat. Droga tuż obok obok lotniska prowadzi prosto do miasta Eilat.

Desert surroundings can be seen on both sides of the road. Pustynne otoczenie widać po obu stronach jezdni.

Despite quite a cold December weather it was warm enough to walk around with unzipped jacket. Mimo chłodnej, grudniowej pogody, było wystarczająco ciepło, aby rozpiąć kurtkę.

Multiple boats and ferries await by the coast for their owners to come and sail away. Wiele łodzi i promów czeka na właścicieli, którzy wyruszą na nich w trasę.

Jordan's Aqaba can be seen on the other side, opposite to Eilat. That sea also turned out to be a trap for a tourist that got bitten by a shark. Po drugiej stronie od Eilatu widać jordańską Aqabę. Co ciekawe, to tutaj turysta został pogryziony przez rekina.

Despite the really calm nature of Eilat's sea, you'd better be careful swimming here. Pomimo naprawdę spokojnej natury morza w Eliacie, lepiej uważać z pływaniem tutaj.

On the very edge of Eilat, close to the border, one could find a beach full of tents and people from all around the world - Russians, Poles and many others. Na samym brzegu Eilatu, blisko granicy, znajdowała się plaża pełna namiotów i ludzi z całego świata - Rosjan, Polaków i wielu innych.

A camel owner walks by a petrol station with two of them. Właściciel wielbłądów przechodzi z nimi obok stacji benzynowej.

On the way out of Eilat a lonely sunbed could be seen abandoned on a rocky beach. W drodze poza Eilat zauważyłem pozostawione łóżko na kamienistej plaży.

The next day on a way out of small, mountain village where a driver we've hitchicked left us. Kolejnego dnia znaleźliśmy się na wylotówce małego, górskiego miasteczka, gdzie pozostawił nas kierowca.

The speeding Ukrainian driver, who picked us late at night, listened to scary, death metal music that consisted mostly of the word "death". Pędzący, ukraiński kierowca, który zabrał nas ze sobą późną nocą, słuchał strasznej, death metalowej muzyki, składającej się głównie ze słowa "śmierć".

Yellow, sun-baked mountains with no foliage doesn't change at all for many, many kilometers. Żółte, opalone słońcem góry bez roślinności nie zmieniają się przez dziesiątki kilometrów.

The Dead Sea could be walked on due to the salt that gathered on top of it. Morze Martwe można praktycznie przejść z racji ogromnej ilości soli, która wezbrała na nim.

By the end of the day we'd ran into a parking spot filled with RVs and campers - one of the Israeli tourists agreed happily to put our tent just behind his sleeper van. Pod koniec dnia trafiliśmy na parking wypełniony kamperami, gdzie jeden z izraelskich turystów radośnie wyraził zgodę na to, byśmy rozłożyli namiot za jego domem na kółkach.

On the road to the city of Jerusalem. W drodze do Jerozolimy.

The city of Jerusalem is quite peaceful, however full of soldiers that kind of makes you feel both safe and terrified. Jerozolima jest dość spokojna, choć ulice pełne są żołnierzy, co z jednej strony wzmaga poczucie bezpieczeństwa, a z drugiej jest nieco przerażające.

Even though there aren't too many parks, they're tidy and clean. Choć parków nie ma zbyt wiele, są one zadbane i czyste.

One could see a lot of urban planning that went into creating an area that pleases the eye. Widać przemyślane podejście do planowania przestrzennego, dzięki czemu całość jest przyjemna dla oka.

Ancient graves that could be seen within the old town of Jerusalem. Starożytne groby, które można znaleźć wewnątrz starego miasta Jerozolimy.

Not far from the old town the Arabic district can be seen, scattered across the hilly areas of Jerusalem. Niedaleko starego miasta widać dzielnicę arabską, rozrzuconą po górzystych obszarach Jerozolimy.

Garden of Gethsemane contains multiple extremely old trees. Ogród Getsemani zawiera wiele niewiarygodnie starych drzew.

Even though the place might strike as very popular among tourists, it was not that very crowded. Wydawałoby się, że miejsce to przyciągnie setki turystów, jednak była ich zaledwie garstka.

Twisted trees climbed to the sky, branches gnawed by the tooth of time. Pokręcone drzewa wiją się do nieba gałęziami nadgryzionymi zębem czasu.

The old town at night takes a huge turn in the way it looks, looking more cramped than during the day. Nocą, stare miasto wygląda zupełnie inaczej, sprawiając dużo ciaśniejsze wrażenie niż za dnia.

Conservative Jews quickly sneaked through the streets of the old town. Konserwatywni Żydzi przemykali prędko ulicami starego miasta.

It was really hard to keep up with them. Ciężko było dorównać im kroku.

Christmas decorations could be seen spanning across multiple streets. Świąteczne dekoracje wypełniają wiele uliczek.

The streets slowly became secluded with people getting ready for New Year's Eve partying. Ulice pustoszały z racji przygotowań do świętowania nowego roku.

Just before heading out to Palestine, a quick visit to the Western Wall proved that it's one of the most occupied places in Jerusalem. Tuż przed wyruszeniem do Palestyny, odwiedziliśmy Ścianę Płaczu, która faktycznie okazała się najbardziej obleganym miejscem w Jerozolimie.

Down the road to Palestine, huge wall blocked the view, sprayed with grafitti of Arabic people disagreeing with the politics. W drodze do Palestyny stanęła wielka ściana blokująca widok, pomazana graffiti Arabów niezgadzających się z obecną polityką.

One of the shops in Bethleyem had a very non-typical reviews that were written by hand on paper and glued to the storefront. Jeden z betlejemskich sklepów miał dość nietypowe opinie napisane na papierze i przyklejone do witryny.

Nativity scene that can be found in the center of Bethleyem. W centrum Betlejem znajdowała się religijna scenka.

The last peek at the view in Israel before heading to Tel Aviv airport. Ostatnie spojrzenie na Izrael przed wyrzuszeniem na lotnisko w Tel Avivie.

Comments