Full Page Overlay

Uncovering Morocco

UNCOVERING MOROCCO ODKRYWANIE MAROKO

The journey began with landing in Agadir, where Nikka from the Philippines was waiting for us. After spending the night in her apartment, we went on tour, waving goodbye to Nikka. Podróż rozpoczęła się od lądowania w Agadirze, gdzie Nikka z Filipin czekała na nas. Po noclegu w jej mieszkaniu ruszyliśmy w trasę, machając na pożegnanie.

The first night next to a gas station took place with the consent of its employees, who were not at all surprised by the travelers setting up their tent. In the morning it turned out that a proud peacock was slowly wandering around the area. Pierwszą noc spędziliśmy tuż obok stacji benzynowej za zgodą jej pracowników, których wcale nie dziwili podróżnicy rozstawiający namiot. Ranem okazało się, że po terenie przechadzał się dumny paw.

The closer we got to the Atlas Mountains, the cooler it become. Im bliżej gór Atlas, tym chłodniej się robiło.

In the endless fields, you could see a father and a child wandering back home on a donkey. Pośród niekończących się pól, udało się dostrzec mężczyznę z dzieckiem wędrujących na ośle.

The Ouzoud Falls were practically deserted, there were only a handful of tourists in the area. Praktycznie opuszczone wodospady w Ouzoud - w okolicy zaledwie kilku turystów.

The water hammered against the rocks with a crash, drowning out all other sounds. You had to be careful, as there were smelly monkeys lurking in the area, just waiting for the careless traveler. Woda uderzała o kamienie z hukiem, zatapiając inne dźwięki. Trzeba było uważać, gdyż w okolicy czaiły się śmierdzące małpy, czekające na to, by wskoczyć na nieostrożnego podróżnika.

The rocks and soil in the area have a huge impact on the color of the water. Kamienie i gleba mają duży wpływ na to, jaki kolor ma woda.

Having hitchhiked the young driver, we rushed down the mountain at great speed, slowly approaching the snow-capped peaks. Złapawszy na stopa młodego kierowcę, ruszyliśmy w dół góry z ogromną prędkością, nieustannie zbliżając się do pokrytych śniegiem szczytów.

Having landed in town, we spent the night on the cold tiles right next to a gas station. It was not very comfortable, additionally in the morning it got very cold and the area was covered with fog. Po dotarciu do miasta, spędziliśmy noc na zimnych płytkach tuż obok stacji benzynowej. Nie było zbyt wygodnie, a ranem zrobiło się zimno i mgliście.

It didn't take very long to catch a ride and get out of the station, though it was necessary to warm-up all the time. Po dłuższej chwili udało się nam złapać okazję i uciec ze stacji. Jak dobrze było wejść do ciepłego samochodu!

A visit to La Citerne Portugaise is relatively short, but it is worth returning there at different times to experience the unique reflections in the water surface. Choć tylko na chwilę, warto było odwiedzić La Citerne Portugaise. Z pewnością dobrym pomysłem byłby powrót o innej porze dnia, by podziwiać unikalne odbicia na powierzchni wody.

Traveling on, we got stuck, covering short distances practically all day long. Just before setting off to find a place to stay, a Jeep pulled up with two Moroccans who didn't speak English. W dalszej podróży utknęliśmy, pokonując króciutkie dystanse praktycznie cały dzień. Tuż przed wybraniem się na poszukiwanie noclegu, zatrzymał się Jeep z dwoma M arokańczykami, którzy nie mówili po angielsku.

We had a phone number to a Moroccan who spoke English. When we gave it to the drivers, they called him, talked and gave us the phone for a moment. We learned practically nothing, we handed the phone back, and the owners of the vehicle gave each other a high five. We started climbing a road that was not on the map. Mieliśmy numer telefonu innego Marokańczyka, który znał angielski. Podaliśmy go kierowcy, zadzwonił do niego, porozmawiał chwilę i przekazał nam telefon. Za wiele się nie dowiedzieliśmy, oddaliśmy komórkę, a kierowca i pasażer przybili sobie piątkę. Samochód zaczął wspinać się pod górę, której nie było na mapie.

It quickly turned out that the place was very suspicious, which was easy to judge by the strange gazes of the inhabitants. Szybko okazało się, że miejsce było dość podejrzane, co odzwierciedlało się w zaniepokojonych spojrzeniach mieszkańców.

Fortunately, no one had any evil intentions, and the residents were simply curious about the newcomers. Na szczęście nie mieli oni złych zamiarów, okazali się zwyczajnie zaciekawieni przybyszami.

The village turned out to be the site of an illegal hash factory, also known as "mountain chocolate". Wioska była terenem nielegalnej fabryki haszyszu, znanego też jako "górska czekolada".

The driver with his son (in the photo) shows us around the village, pointing out things like animals or a well with water. Kierowca wraz z synem oprowadzają nas po wiosce, chwaląc się zwierzętami czy studnią.

The little son was a bit afraid of us, holding his father's hand tightly. Paruletni syn bał się nas, trzymając kurczowo dłoń ojca.

After a long waiting time, the host brought us a typical Moroccan tea with mint. After a short, rather complicated conversation consisting of gestures and scraps of French, we went to sleep. Po naprawdę długim czasie, nasz host przyniósł marokańską herbatę z miętą. Po krótkiej, dość skomplikowanej rozmowie składającej się z gestów i skrawków francuskiego, poszliśmy spać.

Luckily for us, it turned out that the place had access to electricity, which allowed us to refill the batteries. Na szczęście była tam elektryczność, co pozwoliło naładować baterie.

The building was constructed very simply, but it provided sufficient protection against a very cold night. Bydunek był skonstruowany bardzo zwyczajnie, ale wystarczająco, by chronić przed zimną nocą.

The next day, we found ourselves in the back of the car of two farmers who were going to work. They gave us a lift for several kilometers, although it was a difficult experience due to a very uncomfortable seat. Następnego dnia trafiliśmy na tył pojazdu prowadzonego przez dwóch farmerów. Podwieźli nas parę kilometrów, choć nie było to przyjemne z racji koszmarnie niewygodnych siedzisk.

While waiting at the intersection for any driver, we heard a donkey roar. A moment later, an elderly farmer, wandering in a direction known only to him, revealed himself. Czekając na skrzyżowaniu na kierowcę, usłyszeliśmy ryk osła. Chwilę później pojawił się podstarzały rolnik, wędrujący tylko w znanym jemu kierunku.

The higher we were, the prettier views turned up. Im wyżej byliśmy, tym ładniejsze stawały się widoki.

The mountainous areas were full of sheep, goats, and farmers busy taking care of it all. Górzyste obszary pełne są owiec, kóz i rolników pracujących na miejscu.

We arrived in Shefshauen in the late afternoon. The caught driver stopped and asked if we were coming here for "mountain chocolate". Dotarliśmy do Szafszawanu późnym popołudniem. Złapany na stopa kierowca, podczas wychodzenia z pojazdu, zapytał o to, czy interesuje nas "górska czekolada".

Blue buildings could be found almost everywhere in the center, much more difficult to see people living in them because the shutters were mostly closed. Niebieskie budynki można znaleźć praktycznie wszędzie, o wiele trudniej ich mieszkańców, z racji pozamykanych rolet.

No one seemed to be bothered by the laundry hanging pretty much just by the paths. Nikt nawet nie myślał o ruszaniu prania rozwieszanego praktycznie wszędzie wzdłuż ścieżek.

A few hours later we found ourselves in a tiny village where our peer living there took us. He was extremely happy to be able to host newcomers from Europe. It turned out that the city has two parts - in the photo the one called "slums" and the two girls who lived there. The host who was showing us scolded them for asking for money. Kilka godzin później znaleźliśmy się w małej wiosce, do której zabrał nas nasz równowieśnik. Cieszył się tym, że może ugościć przybyszów z Europy. Okazało się, że miasto ma dwie części - na zdjęciu tzw. "slumsy" i dwie dziewczynki, które tam mieszkały. Co ciekawe, nasz host skarcił je za proszenie nas o pieniądze.

There was a newly built housing estate in the area, although it consisted mainly of roads and lights, without even foundations for the houses. W okolicy powstawało nowe osiedle, choć składało się głównie z dróg i lamp, bez jakichkolwiek fundamentów.

It was starting to get really chilly so we started coming back as quickly as possible. Robiło się naprawdę chłodno, więc czym prędzej wróciliśmy do domu.

In the center, you could find a meat store that hangs right in front of the counter. It might not seem like it, however this is a fairly normal sight. W centrum znajdowało się parę sklepów z mięsem wiszącym na samym froncie. Wydawałoby się to dziwne, jednak to dość typowy widok.

We managed to reach the snowy part of the Atlas Mountains, luckily in the middle of the day the weather was quite tolerable. Udało dotrzeć się do zaśniezonej części gór Atlas, na szczęście pogoda była całkiem znośna.

We passed the snow-covered hills in a car whose driver listened to religious music, mainly consisting of monotonous recitation of the Koran. Minęliśmy pokryte śniegiem wzgórza w samochodzie, którego kierowca słuchał religinej muzyki, składającej się głównie z monotonnej recytacji Koranu.

The air was unusually fresh, unlike the cities and towns that smelled of exhaust fumes. Powietrze było niezwykle świeże, inaczej niż w miastach i wioskach, które śmierdziały spalinami.

We climbed higher and higher, the temperature dropped more and more. Wspinaliśmy się coraz wyżej przy stopniowo spadającej temperaturze.

At one point, an apparently overloaded truck appeared on the road. Na drogę wyjechała przeładowana ciężarówka.

Along the way, you could see a single farmer guarding the sheep in a moment of reflection on himself. Pojedynczy rolnik pilnuje owiec dumając nad czymś.

Surprisingly, you could find a lot of sheep without any care. Co ciekawe, wokół można było znaleźć mnóstwo owiec pozostawionych bez opieki.

It was getting really late so we stopped in one of the mountain towns. The night was really frosty, but with the help of the locals, we managed to find a safe place to stay. Robiło się późno, więc zatrzymaliśmy się w jednym z górskich miast. Noc była niezwykle zimna, ale z pomocą lokalnych udało się znaleźć bezpieczne miejsce na noc.

With two Swiss guys we drove down from the mountains towards much warmer areas, closer to the Sahara Desert. Dwóch Szwajcarów jechało z gór w stronę cieplejszych obszarów dużo bliżej Sahary.

The valley by the river Ziz surprises with the contrasts between the wooded areas and the sun-baked rocks. Dolina przy rzece Ziz zaskakuje kontrastami między zalesionym obszarem a spalonymi słońcem kamieniami.

It was easy to see the signs of life, mostly in the form of houses as well as single hearths. Nietrudno było wyłapać oznaki życia, głównie w postaci domów czy hat.

One of the attractions the driver left us at is the scenery for the horror film "The Hills Have Eyes". The absolute best hitchhiking spot! Jeden z kierowców zostawił nas w bardzo atrakcyjnym miejscu. Okazało się, że przy drodze znajduje się stacja benzynowa z horroru "Wzgórza mają oczy". To dopiero miejsce na łapanie stopa!

Supposedly, there's no reason for even one mailbox. Najwyraźniej jedna skrzynka to za mało.

While it may be surprising, the area is known for Hollywood making movies there. Choć jest to zaskakujące, obszar ten jest popularnym miejscem nagrań Hollywodzkich produkcji.

It was really hard to find these old, mechanical petrol dispensers in USA, but here they are - in Morocco! Niełatwo było trafić na tego typu stare, mechaniczne dystrybutory w USA, a były tu - w Maroku!

Prop legs hanging by the station. Rekwizyty-nogi wisiały obok stacji.

Didn't feel so terrifying in the middle of the day. W środku dnia nie było tu zbyt strasznie.

The amount of details is quite astounding. Ilość detali jest naprawdę szokująca.

One could easily see the amount of work put in all of these props. Widać ogrom pracy włożony w te rekwizity.

Some time later we found ourselves right next to Agadir, in the town of Tiznit, where we spent the night in the house of one of the local teachers. She also had a visitor from the US who expressed a strange interest in drugs. Nieco później znaleźliśmy tuż przed Agadirem w miejscowości Tiznit. Spędziliśmy tam noc u jednej z lokalnych nauczycielek. Miała ona gościa z USA, który wyrażał dziwne zainteresowanie narkotykami.

In Agadir, you can go to a small, free zoo, which is guarded by a pack of cats. W Agadirze można odwiedzić małe, darmowe zoo, pilnowane przez hordę kotów.

Some cats are really neglected and run away as soon as you try to get close to them. Niektóre z nich były naprawdę zaniedbane i natychmiast uciekały po zbliżeniu się.

Due to hot weather, most of them simply sleep on the ground, which is basically what cats usually do. Z powodu gorącej pogody, większość z nich spała.

At the zoo, you can see well-groomed flamingos, usually standing on one leg, as long as they are not looking for food. W zoo można spotkać zadbane flamingi, zwykle odpoczywające na jednej nodze, o ile nie rozglądały się za jedzeniem.

This was the first place we met Elvis Presley's poultry counterpart. To pierwsze miejsce, gdzie zobaczyłem drobiowy odpowiednik Elvisa Presleya.

The peacock did not make such an impression anymore, because it was fenced and it was impossible to even get close to it, unlike the previous encounter. Paw nie robił już takiego wrażenia, a co więcej, za płotem nie dało się do niego zbliżyć, co mogłem zrobić na początku podróży.

Just before departure from the country, we went to the beach, where the moment of rest was interrupted by Moroccans who offered a camel ride (paid, of course). Tuż przed odlotem z kraju poszliśmy na plażę, gdzie chwile odpoczynku zostały przerwane przez Marokańczyków oferujących przejazd wielbłądem (za odpowiednią cenę).

Comments