Full Page Overlay

visiting jordan

VISITING JORDAN ZWIEDZAJĄC JORDANIĘ

In front of the airport in Jordan, you can find a huge flag, which leaves no doubt as to which country you are in. Przed lotniskiem stoi kolosalna flaga - nie ma wątpliwości, w jakim kraju się wylądowało.

Most cars in the country are covered with a layer of dust from deserts that are everywhere. Większość samochodów w kraju pokryta jest warstwami kurzu z okolicznych pustyń.

Shortly after leaving the airport, the road was blocked by a taxi driver who did not understand the word no. Shouts, turning the back or threats did not change his mind. He only let go when the police, interested in the incident, arrived. Tuż po opuszczeniu lotniska, drogę zablokował kierowca taksówki, który nie rozumiał słowa "nie". Krzyki, odwracanie się od niego czy groźby nic nie dawały. Odpuścił sobie dopiero wtedy, gdy przyjechała zainteresowana zdarzeniem policja.

Clouds of smoke and dust rise from the desert around the airport, making it difficult to breathe and see. Chmury kurzu i dymu unoszą się znad pustyni dookoła lotniska, utrudniając patrzenie i oddychanie.

On the way to hitchhike, you had to go over the highway, on which cars raced, often bending the law as to speed. Aby dotrzeć do miejsca łapania stopa, trzeba było przejść nad autostradą, gdzie samochody rozwijały prędkość znacznie powyżej zakazów.

The Jordanian truck driver did not speak English, so most of the tour was silent or trying to express thoughts with hands. He smoked very strong cigarettes, which was bearable thanks to partially open windows. Jordański kierowca ciężarówki nie mówił po angielsku, więc większość podróży odbyła się w ciszy, próbując wyrazić słowa gestami. Palił bardzo mocne papierosy, które ledwo dało się znieść przy lekko otwartych szybach.

At one moment the driver cheerfully asked to take a picture of him. W pewnym momencie kierowca radośnie poprosił o zrobienie mu zdjęcia.

The truck window was cracked, the engine roared, and the entire vehicle bounced on the rough road. At one point, a pickup truck attracted attention. Szyba ciężarówki była pęknięta, silnik wył, a cały pojazd skakał po wyboistej drodze. W pewnym momencie moją uwagę zwrócił pickup.

It turned out that nobody had absolutely no problem driving around 100 km/h with children on the back of the pickup. The two were playing together, making silly faces at the truck. Nikt, absolutnie nikt nie zwrócił uwagi kierowcy, który pędził 100 km/h z dziećmi na pace, które razem bawiły się, pokazując różne miny w kierunku naszej ciężarówki.

Aqaba became quite loud at night, full of people running errands and sneaking from point to point. Aqaba nocą okazała się stosunkowo głośna, pełna ludzi załatwiających swoje sprawy i przemykających od punktu do punktu.

Somehow there was a man who sat for a while in the park, despite all the hustle and bustle. Pośród tego zgiełku znalazł się mężczyzna odpoczywający w parku na ławce.

Shopkeepers do absolutely everything to stand out and encourage shopping. Sprzedawcy robią absolutnie wszystko, by wyróżnić się i przyciągnąć kupujących.

A half-blind cat hid in the tree, closely following the intruders with its only eye. Półślepy kot ukrył się na drzewie, śledząc intruzów jedynym okiem.

Domestic animals are not very popular in the country, the symptoms of which can be seen in many places. Zwierzęta domowe nie są zbyt popularne w Jordanii, czego objawy widać co krok.

Right in front of the Wadi Rum desert, camels left behind wandered from point to point. Tuż przed drogą na pustynię Wadi Rum, porzucone wielbłądy błądziły bezmyślnie.

Tourists can purchase a tour to explore the area on a pickup truck. Turyści mogą wykupić wycieczkę po obszarze na pickupie.

On foot, you can find quite interesting specimens that could not withstand the heat and the lack of water after separating from the group. Dopiero na pieszo można było natrafić na okazy, które nie poradziły sobie z gorącem i brakiem wody po oderwaniu się od grupy.

It was enough to turn around to see that there was no chance of a drop of water. Z drugiej strony nie było nawet śladu po jakimkolwiek źródle wody.

A small, mining town, not far from Petra, lit up under the night sky. Małe, górnicze miasto niedaleko Petry rozświetlone pod nocnym niebiem.

Some of the houses had quite unusual courtyards made of rocks. Niektóre domy miały nietypowe, kamieniste podwórka.

In the morning you could see cars heading to the mine. Rano można było ujrzeć samochody kierujące się do kopalni.

The rocky area around Petra is filled with dozens of unusual formations. Górzysty obszar na około Petry wypełniony jest dziesiątkami nietypowych formacji.

Just in front of the main attraction in Petra one could find the only way of transport around the area. Tuż przed wejściem do głównej atrakcji w Petrze stały jedne z niewielu dostępnych środków transportu.

Muslims praying on the sidelines, hidden from the sight of tourists. Muzułmanie modlą się na uboczu, ukryci przed turystami.

Some of the locals used donkeys to navigate the rocky paths. Niektórzy z lokalnych wykorzystywali osły do poruszania się po kamienistych ścieżkach.

A lonely goat wanders mindlessly in the hills around Petra. Porzucona koza wędrowałą bezmyślnie po górach wokół Petry.

One of the goats found an extremely comfortable place to spend a sunny afternoon. Jedna z kóz znalazła dość komfortowe miejsce na popołudniową siestę.

Returning from the upper parts of Petra requires focus and attention. Powrót z górnych częsci Petry wymagał wiele skupienia.

The cat is looking for a tourist who will share food with him. Kot poszukiwał turysty chętnego na podzielenie się pokarmem.

Comments